ביטוח חיים – מאפיינים עיקריים   (אוגוסט 26, 2010)

כולנו מעוניינים להגיע לגיל הפרישה עם חסכונות מספיקים שיאפשרו לנו לשמור על רמת חיינו.

לצורך זה מספק לנו עולם הביטוח מגוון פתרונות כמו ביטוח מנהליםקרן פנסיה מקיפה, קופת גמל וקרן השתלמות. מוצרים פנסיונים אלה מניחים שהבעיה היא חיים ארוכים ללא אמצעי מחייה מספיקים ולכן דואגים בעיקר לצד החיסכון.

יחד עם זאת, בדרך אל הפנסיה ייתכנו מצבים בעייתיים נוספים שיש לתת עליהן את הדעת.

הבעיה הראשונה היא מצב נכות שלא יאפשר לנו לעבוד ולכן גם ימנע מאיתנו לפרנס את משפחתנו ולצבור את הכספים לפרישה.

הבעיה השנייה היא חיים קצרים מדי, כלומר מוות מוקדם בטרם הפרישה. מטבע הדברים, גם מצב זה ימנע מאיתנו לפרנס את משפחתנו ולצבור את הכספים לפרישה.

לכן, כחלק מההיערכות שלנו לגיל הפרישה, עלינו לתת את הדעת לא רק על צבירת החיסכון עד לגיל הפרישה, אלא גם על הבעיות הנוספות שהצגנו. עולם הביטוח מאפשר לנו להגן על עצמנו ועל משפחתנו מבחינה פיננסית מפני מצבים אלה.

בשוק הביטוח קיימים פתרונות המבטיחים תשלום פיצוי כספי, בעת מצבים כגון נכות ומוות. במאמר זה נעסוק במוצר ביטוח חיים המתאים לפתרון בעיית החיים הקצרים.

מהו ביטוח חיים ?

בביטוח חיים שאנו רוכשים עבור עצמנו, מתחייבת חברת הביטוח לשלם למשפחתנו, סכום כסף במקרה מותנו. הסיבה למוות יכולה להיות מחלה, תאונה וסיבות אחרות. ביטוח חיים הוא חוזה בינינו לבין חברת הביטוח והוא מכונה גם "פוליסת ביטוח חיים".

בביטוח חיים כאמור אנו ניקרא בשם ה"מבוטח" ובני המשפחה הם ה"מוטבים".

להלן יובאו המאפיינים העיקריים בביטוח חיים:

מוטבים

רכישת ביטוח חיים מעניקה הגנה כלכלית למוטבים שאנו קובעים ואשר ברוב המקרים הם בני משפחתנו כולל בני זוגנו ו/או ילדינו.

המבוטח רשאי לשנות את שמות המוטבים שיופיעו בפוליסת ביטוח החיים שלו בכל עת, כל עוד לא הסתיימה תקופת
הביטוח. כדי לשנות את המוטבים, על המבוטח לשלוח הודעה בכתב לחברת הביטוח ולחתום עליה. לאחר קבלת ההודעה מהמבוטח תשלח חברת הביטוח הודעה בכתב המאשרת את ביצוע השינוי. שינוי המוטבים ייכנס לתוקפו
רק לאחר קבלת אישור כתוב מחברת הביטוח. חשוב לזכור שגם אם ערכנו צוואה היא אינה מחייבת את חברת הביטוח באשר לפוליסת ביטוח החיים. חברת הביטוח תשלם פיצוי אך ורק למוטבים הרשומים אצלה. לכן, חשוב להקפיד ולעדכן את המוטבים בחברת הביטוח כאמור.

המבוטח רשאי לקבוע יותר ממוטב אחד וכן הוא רשאי לקבוע סכום פיצוי שונה לכל מוטב.

סוגי ביטוח חיים וסכומי הביטוח

בשוק קיימים מספר סוגי ביטוחי חיים. כך למשל, ניתן לרכוש ביטוח חיים אשר ישלם סכום חד פעמי למוטבים.

בנוסף, ניתן לבחור בביטוח חיים אשר ישלם למוטבים הכנסה חודשית. בדרך זו ניתן לקבוע כי למוטב ראשון שהינו בן זוגנו ישולמו הכספים מדי חודש עד לסיום תקופת הביטוח (למשל גיל 65 או 70 של המבוטח).

בנוסף, ניתן לקבוע מוטבים נוספים למשל ילדינו אשר יקבלו הכנסה חודשית עד הגיעם לגיל 25.

סכום הביטוח שקבענו ישולם למוטבים, רק אם המבוטח נפטר לפני תום תקופת הביטוח. אם המבוטח נפטר לאחר שהסתיימה תקופת הביטוח, לא ישולם למוטבים פיצוי כלשהו.

בעת רכישת ביטוח חיים ניתן לבחור בין פוליסת ביטוח חיים שעלותה (הפרמיה שלה) משתנה מידי שנה או פוליסת ביטוח חיים שמחירה משתנה כל חמש שנים.
ניתן לרכוש את ביטוח החיים גם כביטוח נילווה לחסכון פנסיוני כביטוח מנהלים וגם כפוליסת ביטוח נפרדת ללא כל קשר לחיסכון פנסיוני.

קיימים סוגי ביטוח חיים המבטיחים פיצוי כספי למוטבים שהם השותפים לעסק שלנו או הבנק שנתן לנו הלוואה. המוטבים בביטוחים מיוחדים אלה, נחשבים למוטבים בלתי חוזרים ולכן לא ניתן לשנותם. עם זאת, ניתן לבטל ביטוחי חיים אלה בכל עת. חברת הביטוח מחויבת לשלוח למוטבים מיוחדים אלה הודעה על הביטול כאמור.

רגע של סטטיסטיקה: מתוך לוחות תמותה 2004-2008 בישראל – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

תוחלת החיים בלידה של אוכלוסיית ישראל בשנים 2008-2004 הגיעה ל 82.2- שנים בקרב נקבות ו
78.3- שנים בקרב זכרים.

תקופת ביטוח חיים

תקופת ביטוח החיים מוגבלת ונקבעת בפוליסה ומול חברת הביטוח. ניתן למצוא בשוק פוליסות ביטוח חיים בהן תקופת הביטוח היא עד גיל 65, 70, 75 ולעיתים גם עד גיל 80. ניתן לבקש מחברת הביטוח להאריך תקופה זו.

חישוב גילו של המבוטח על ידי חברת הביטוח הוא חישוב מיוחד. גילו נקבע ביום תחילת הביטוח, לפי יום הולדתו הקרוב
ביותר ליום תחילת הביטוח והוא מחושב בשנים שלמות. שישה חודשים ומעלה שעברו מאז יום ההולדת האחרון, יוסיפו לגיל המבוטח שנה שלמה.

כך למשל, אם הצטרפנו לביטוח החיים בגיל 31 ושבעה חודשים. חברת הביטוח תקבע שגילנו הוא 32 ולכן גם נשלם את עלויות הביטוח (פרמיות) בהתאם לגיל 32. בתום כל שנה ממועד תחילת הביטוח ישתנה גיל המבוטח בשנה אחת. בנוסף, אם נקבע בפוליסה כי סיום הביטוח הוא בגיל 65 הרי שעבורינו הוא יסתיים כבר בגיל 64 ושבעה חודשים.

חברת הביטוח מציינת את סיום תקופת הביטוח במסמך הנקרא דף פרטי הביטוח וכך ניתן לוודא עד מתי אנו מבוטחים ומהו המועד המדויק של תום תקופת הביטוח.

רגע של סטטיסטיקה: מתוך לוחות תמותה 2004-2008 בישראל – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

על פי התפלגות שיעורי התמותה בשנים 2008-2004 צפויות יותר ממחצית הנקבות שנולדו בשנים אלה לחיות למעלה מ 84- שנים, ויותר ממחצית הזכרים הנולדים צפויים לחיות למעלה מ 81- שנים.

עלויות ביטוח חיים

חברת הביטוח גובה את עלויות ביטוח החיים בדרך כלל לפי מחירון סטנדרטי. העלויות במחירון נקבעות על פי גיל המבוטח בעת הביטוח, מינו והאם הוא מעשן או לא מעשן. עם זאת, חברת הביטוח מוכנה לבטח בעלויות הסטנדרטיות לקוחות שהינם בריאים בדרך כלל. כמו כן, חברת הביטוח מוכנה לבטח בעלויות הסטנדרטיות לקוחות העוסקים
בעיסוקים או תחביבים שאינם מסוכנים.

בעת ההצטרפות לביטוח החיים נתבקש למלא טופס הצטרפות ולהצהיר מהו עיסוקינו ומהם התחביבים שלנו. כמו כן, נמלא הצהרת בריאות ונצהיר על בעיות בריאות קיימות.

בעת ההצטרפות לביטוח החיים אנחנו מבקשים מחברת הביטוח לבטח אותנו והטופס שאנו ממלאים נקרא הצעה. תהליך בדיקת ההצעה נקרא חיתום ובמהלכו בוחנת חברת הביטוח האם וכיצד לבטח אותנו.

חשוב להבין שחברת הביטוח רשאית לסרב לבטח אותנו. כמובן שברוב המקרים חברת הביטוח תסכים לבטח אותנו תמורת העלויות הסטנדרטיות. עם זאת, כאשר המועמדים לביטוח סובלים מבעיות בריאות יכולה חברת הביטוח
לבקש תוספת ניכרת לעלויות הנקראת תוספת רפואית.

כמו כן, כאשר המועמדים לביטוח עוסקים בעיסוק מסוכן או תחביביהם מסוכנים, חברת הביטוח יכולה לבקש תוספת הנקראת תוספת עיסוקית. התוספת הרפואית או העיסוקית יכולה להיות גבוהה בעשרות אחוזים ואפילו מאות אחוזים מהעלויות לפי התעריף הסטנדרטי.

עם הגשת תביעה לקבלת פיצוי בודקת חברת הביטוח את הרישומים וההצהרות של הלקוחות אל מול נתוניהם מקופות החולים, בתי החולים ורשויות המדינה. אם חברת הביטוח תגלה כי הסתרנו מידע רפואי ו/או מידע עיסוקי שיכול היה למנוע את צירופינו לביטוח החיים או היה מעלה את עלות הביטוח, הרי שייתכן מצב בו המוטבים יקבלו רק חלק מהפיצוי
שקבענו.

במקרים חריגים בהם תוכיח חברת הביטוח כי הסתרת הנתונים היתה מכוונת ומהותית ייתכן כי הביטוח יבוטל ולא ישולם פיצוי למוטבים. לכן, כדאי לגלות את המידע מראש כולל הגשת מסמכים רלבנטים שיוכיחו את מצבנו הרפואי וכך להבטיח חיתום נכון והוגן שישלם פיצוי כפי שקבענו.

העלויות בביטוח חיים קובעות כי מעשנים ישלמו יותר מלא מעשנים. כמו כן, גברים ישלמו יותר מנשים. הסיבה לכך היא שנכון להיום רוב נשים חיות קצת יותר מגברים ולכן הסיכון למותן נמוך יותר.

נכון, לאוגוסט 2010, מוכרות כמעט כל חברות הביטוח בישראל ביטוחי חיים. רוב חברות הביטוח אינן מפרסמות את עלויות ביטוח החיים באתריהן. למרות זאת, ניתן למצוא בחלק מאתרי חברות הביטוח מחשבונים לחישוב עלויות
אלה.

להלן עלויות ביטוח חיים לפי התעריף הסטנדרטי (ללא תוספת רפואית או תוספת עיסוקית) המייצגות פחות או יותר את העלויות בענף.

טבלת עלויות ביטוח חיים, הטבלה מתייחסת לעלות החודשית בש"ח, ברכישת ביטוח חיים שיבטיח פיצוי בהיקף של 100,000 ש"ח למוטבים בעת מותו של המבוטח:

גיל המבוטחים המבוטח : גבר לא מעשן המבוטח :גבר מעשן
המבוטחת : אשה לא מעשנת המבוטחת : אשה מעשנת
גיל 30 7-16 11-20.9 5-15.1 7-17.8
גיל 40 11-21 18-29.6 8-18 14-23.3
גיל 50 25-41 54-69.5 18-30.4 38-48.1
גיל 60 76-100 172-187.8 51-67.3 113-122.1

 

רגע של סטטיסטיקה: מתוך לוחות תמותה 2004-2008 בישראל – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בהנחה שדפוסי התמותה לא ישתנו 27.8% מהנקבות ו 19.2%- מהזכרים שנולדו בשנים 2008-2004 צפויים לחיות לפחות 90 שנים.

תנאים ומגבלות לקבלת הפיצוי הכספי למוטבים

לאחר מותו של המבוטח, על המוטבים לפנות בכתב לחברת הביטוח בבקשה לקבלת הפיצוי הכספי (בטופס מתאים שמספקת חברת הביטוח שנקרא גם טופס תביעה). חברת הביטוח תבקש לקבל לידיה את תעודת הפטירה וכן דין
וחשבון מפורט של הרופא שטיפל במבוטח או תעודה על סיבת המוות ונסיבותיו. 30 יום לאחר קבלת כל המסמכים הדרושים, תשלם חברת הביטוח את הפיצוי המגיע למוטבים על פי פוליסת ביטוח החיים.

חשוב לדעת כי יש להגיש את הבקשה לקבלת הפיצוי במהירות האפשרית. הסיבה היא שתקופת הגשת תביעה לפיצוי מוגבלת ל 3 שנים לאחר מותו של המבוטח. כך, אם תיווצר מחלוקת בין חברת הביטוח למוטבים, ניתן יהיה לתבוע את קבלת הפיצוי בבית משפט. חשוב לדעת שההתיישנות חלה על זכותם של המוטבים לתבוע את חברת הביטוח בבית המשפט. כמו כן, יש לזכור שההתכתבות עם חברת הביטוח ומילוי טופס תביעה של חברת הביטוח אינו עוצר את תהליך ההתיישנות.

לכן, אם קיימת מחלוקת בין המוטבים וחברת הביטוח ומועד סיום ההתיישנות קרוב, כדאי להיוועץ בעורך דין מתאים ולשקול הגשת תביעה בבית משפט אשר תעצור את תהליך ההתיישנות. הגשת התביעה בבית המשפט, תעצור את ההתיישנות ותעניק למוטבים זמן נוסף לדיון והוכחת זכאותם לפיצוי.

ביטוח מוות מתאונה

בשוק קיימים סוגים נוספים של ביטוחי חיים מלבד ביטוחי החיים שתיארנו מעלה אשר מבטיחים פיצוי לרוב מקרי המוות. כך למשל, ניתן למצוא בשוק ביטוח הנקרא "ביטוח מוות מתאונה". ביטוח מוות מתאונה, מתנה את תשלום הפיצוי בכך שסיבת המוות הבלעדית היא תאונה.

תאונה הינה אירוע פתאומי, חד פעמי ובלתי צפוי מראש שנגרם על ידי גורם חיצוני נראה לעין ואשר גרם לפגיעה במבוטח. תאונה לא חייבת להיות תאונת דרכים.

לכן, אם רכשנו ביטוח מוות מתאונה וסיבת המוות לא היתה תאונה אלא סיבה אחרת כמחלה, אירוע רפואי פתאומי (לדוגמא: התקף לב) או גורם אחר – לא ישולם פיצוי למוטבים. במקרה זה, אם היינו רוכשים ביטוח חיים רגיל שאינו מסוג
ביטוח מוות מתאונה, המוטבים כן היו מקבלים פיצוי.

מחירו של ביטוח מוות מתאונה זול בדרך כלל מביטוח חיים רגיל שאינו מגביל (למעט מספר מקרים חריגים) את הסיבות למוות. רבים מהמבוטחים בוחרים לרכוש ביטוח מוות מתאונה כתוספת לביטוח החיים רגיל שברשותם כדי להוזיל את העלויות ולהגדיל את סכומי הביטוח שיעמדו לרשות המוטבים.

רגע של סטטיסטיקה: מתוך לוחות תמותה 2004-2008 בישראל – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לנשים באירלנד, בלגיה, גרמניה, הממלכה המאוחדת, הולנד, יוון ופורטוגל תוחלת חיים דומה לזו של נשים בישראל-82 שנים.

תוחלת החיים של הנשים הישראליות נמוכה בארבע שנים מזו של המובילה – יפן 86 שנים.

כיצד נקבע את הסכום הדרוש לביטוח חיים

על מנת לקבוע האם אנו צריכים לרכוש ביטוח חיים, נבדוק האם ישנם אנשים שתלויים בנו למחייתם.
כך למשל, אם יש לנו בני זוג, ילדים או הורים מבוגרים שתלויים בנו, התשובה לרוב תהיה חיובית.

לאחר שקבענו שאנו זקוקים לביטוח חיים יהיה עלינו לקבוע מהו הסכום הראשוני הדרוש לביטוח חיינו. מאחר ומדובר בנושא קצת מורכב והאמת שגם מדובר בנושא רגיש שלא כל כך נעים לחשוב עליו (בכל זאת מדובר באובדן החיים) לא
כל אחד יהיה מעוניין לבצע את החישוב המפורט מטה. לצורך זאת ניתן כמובן להיעזר בייעוץ פנסיוני על ידי גורם חיצוני שיבצע עבורנו את החישוב.

קביעת הסכום הראשוני נעשית על פי מספר מאפיינים כולל גיל המבוטח וגיל בני משפחתו, הכנסות המבוטח ובני המשפחה, ההוצאות הקיימות למשפחה וההוצאות הצפויות בעתיד וכיוצ"ב.

לדוגמא: משפחה הכוללת זוג הורים ושלושה ילדים מבקשת לבטח את חייו של אחד מההורים.

כדי לחשב את הסכום הראשוני הדרוש, יש לבדוק מה תהיה הפגיעה הכלכלית למשפחה כתוצאה מאובדן הכנסתו של בן הזוג המבוטח. לאחר מותו של אחד ההורים צפוי כי בני המשפחה יבקשו לשמור ככל הניתן על רמת חייהם ולכן יבקשו לבטח הכנסה קרובה לזו שהרוויח ההורה המבוטח.

ברוב במקרים תבקש המשפחה להמשיך ולחיות באותה דירה וכן תזדקק להכנסות שיכסו הוצאות כגון: מיסי עירייה, חשמל, רכישת מוצרי מזון, תרופות ובריאות, רכישת ביגוד, עלויות תקשורת, דלק וביטוחים והוצאות על לימודים וחוגים. כמו כן, יש לשים לב לעלויות עתידיות כגון מימון שכר לימוד, עזרה במימון אירועים כחתונות ועוד.

מצד אחד תיתכן ירידה מסוימת בעלויות בגין מזון, דלק ופעילויות שבן הזוג שנפטר היה מעורב בהן וכן ירידה בהוצאות לאחר יציאת הילדים מהבית. מצד שני, ייתכנו עליות בהוצאות כתוצאה מהצורך לשלם עבור טיפול בילדים ועבור ביצוע עבודות בישול וניקיון הבית, כאשר ההורה שנותר יוצא לעבודה ועוד.

ככל שמשכורתו של בן הזוג המבוטח גבוהה יותר כך תיתכן פגיעה גדולה יותר בהכנסות המשפחה.

לאחר קביעת הסכום הראשוני הדרוש לביטוח חיי בן הזוג, נחשב את המקורות הכספיים שיעמדו לרשות המשפחה לאחר מותו. מקורות אלה ישמשו אף הם למימון מחייתם של בני המשפחה ויש לקזזם מסכום הביטוח הראשוני שחישבנו.

מקורות אלה כוללים בין היתר את:

 1. החסכונות הפנסיונים שעל שמו של המבוטח כולל: ביטוח מנהלים, קרן פנסיה מקיפה, קרן פנסיה כללית, קופות גמל וקרנות השתלמות.
 2. חסכונות המשפחה בבנקים ובבתי ההשקעות.
 3. מענק פטירה ממעבידו של המבוטח.
 4. קצבת השאירים ממוסד הביטוח הלאומי וקצבאות מרשויות המדינה האחרות (משרד הביטחון וכו') .
 5. קצבות השאירים מקרנות הפנסיה.
 6. פיצויים כספיים שישולמו מביטוחי חיים אחרים הקיימים למבוטח (ביטוחי חיים ומוות מתאונה).
 7. מקורות אחרים כגון ירושות, נדל"ן מניב ועוד.

מסך מקורות אלה נקזז את ההלוואות וההתחייבויות שעלינו להחזיר.

כעת לאחר שחישבנו מהו הפער בין סך המקורות הכספיים להתחייבויות ניתן לתרגם הכספים שנותרו לקצבה.

נכון לאוגוסט 2010, ניתן להפקיד בחברת ביטוח 1 מיליון ש"ח ולקבל ממנה קצבה לכל החיים בהיקף של כ 2,500-3,300 ש"ח לחודש (תלוי בגיל התחלת קבלת הקצבה).
לכן, אם למשל קבענו שהסכום הביטוח הראשוני לו תזדקק המשפחה הוא בממוצע 10,000 ש"ח לחודש ומצאנו כי קיימים לזכות המשפחה מקורות כספיים בהיקף של 1 מיליון ש"ח הרי שיש למצוא פתרון לתשלום קצבה בהיקף של 6,700-7,500 ש"ח לחודש.

כעת נכפיל סכום חודשי זה של 6,700-7,500 ש"ח במקדם של 300-350 ונקבל 2-2.6 מיליון ש"ח. סכום זה יהיה בקירוב סכום ביטוח החיים שנזדקק לו.

מטבע הדברים במהלך החיים ישתנו הכנסותינו, נקים משפחה, נרכוש דירה, נצבור מקורות כספיים וניקח הלוואות ולכן מומלץ מאוד לעדכן את סכומי הביטוח מדי שנה.

ניתן לפנות לחברת הביטוח ולבקש להגדיל או להקטין את סכומי הביטוח בכל עת. אם נבקש להגדיל את סכומי הביטוח נתבקש למלא טופסי הצטרפות כולל הצהרת בריאות לגבי הסכום הנוסף. חלק מפוליסות ביטוח החיים כוללות סעיפים
המתירים לנו להגדיל את סכום הביטוח ללא חיתום חדש כמו למשל לאחר אירועים מיוחדים כגון חתונה או לידת ילד.

מאחר ועלויות ביטוח החיים עולות עם הגיל, יש להתחשב בכך ולקבוע את הסכום שנרכוש בביטוח חיים בהתאם לתקציב שעומד לרשותנו.

לסיכום

ביטוח חיים הינו ביטוח המאפשר לנו להיערך לקראת גיל הפרישה. רכישת ביטוח חיים קובעת את היקף הפיצוי הכספי שישולם למשפחתנו במקרה מותנו בטרם הפרישה.

ביטוח חיים מאפשר לנו למעשה להגן על קרובינו ולמנוע מהם מצוקה פיננסית עקב מותנו המוקדם.

מומלץ לבדוק מדי תקופה האם דרוש לנו ביטוח חיים ולבחון מהו הסכום הדרוש ולהתאימו לצרכים המשתנים וכמובן לתקציב.

קיימים עוד כמה סוגי ביטוח שמכסים מצבים נוספים כגון ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח סיעודי וביטוחים רפואיים פרטיים עליהם נדון במאמרים הבאים.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן