ביטוח סיעודי – מאפיינים עיקריים (המשך) – חלק ד'   (מרץ 4, 2012)

בחלקו הקודם של המאמר על ביטוח סיעודי ראינו כי חשוב לדעת מהי תקופת הביטוח הסיעודי ולהיות ערניים למצבים בהם יש למהר ולהודיע על רצוננו לחדש את הביטוח הסיעודי לפני שיתבטל. כמו כן, למדנו כי התשלום של הביטוחים הסיעודיים ניתן על פי שיטת שיפוי או פיצוי ובחנו את נושא גיל ההצטרפות, סוגי הטיפול וההשתתפות העצמית.

בחלק זה של המאמר נדון בתקופת האכשרה, תקופת ההמתנה, החרגות בביטוח הסיעודי ותקופת התשלום.

תקופת אכשרה

תקופת אכשרה הינה תקופת הוותק המינימאלית המאפשרת את הפעלת הפוליסה.

חלק מפוליסות הביטוח הסיעודי, מתנות את הזכאות לתשלום, בצבירת תקופת וותק מינימאלית. תקופה זו נקראת בעגה המקצועית תקופת אכשרה. לרוב נידרש לתקופת אכשרה בת 30-60 יום. כלומר, כדי שנהיה זכאים לתשלום בעת מצב סיעודי עלינו לצבור ותק של 30-60 יום.

המשמעות של תקופת אכשרה היא, שאם נקלע למצב סיעודי במהלך 30-60 הימים הראשונים שלאחר ההצטרפות לביטוח הסיעודי, לא נהיה זכאים לתשלום כלשהו מהפוליסה. אם ייקבע כי הננו במצב סיעודי לאחר שעברו 30-60 הימים הנדרשים, הרי שנהיה זכאים לתשלום אם נעמוד בתנאים נוספים כגון תקופת ההמתנה – ראו סעיף בהמשך.

תקופת ההמתנה

תקופת ההמתנה הינה התקופה שאנו צריכים להמתין עד לקבלת הפיצוי מהפוליסה.

פוליסת הביטוח הסיעודי משלמת את התשלום שהובטח רק לאחר שהתמלאו מספר תנאים מצטברים. חברת הביטוח שהנפיקה את הפוליסה תוודא שאנו ממלאים את כל התנאים הבאים:

  1. אנו במצב סיעודי בהתאם להגדרות שנקבעו בפוליסה.
  2. צברנו את תקופת האכשרה הדרושה
  3. המצב הסיעודי אליו נקלענו לא נגרם כתוצאה מהמקרים שהוחרגו בתנאי הפוליסה או בדף פרטי הביטוח.
  4. היינו במצב סיעודי במהלך תקופת ההמתנה.

תקופת ההמתנה היא מעין השתתפות עצמית ובמהלכה עלינו לממן את הטיפול הסיעודי על חשבוננו. כלומר, עלינו לעבור תקופה מינימאלית בעודנו במצב סיעודי עד שנהיה זכאים לקבלת הפיצוי מחברת הביטוח.

בשוק ניתן לרכוש פוליסות המציעות תקופת המתנה של חודש, חודשיים, שנה, 3 שנים ואפילו חמש שנים. כלומר, ישנן פוליסות ביטוח סיעודי, אשר יתחילו לשלם את התשלום המובטח רק בחלוף חודש או חודשיים וכדומה מתחילת המצב הסיעודי.

רכישת פוליסות ביטוח סיעודי עם תקופת המתנה ארוכה חושפת את החולה הסיעודי ובני משפחתו לסיכון פיננסי מסוים ועליהם לוודא שיש להם מקורות מימון מספיקים במשך תקופת ההמתנה ועד לקבלת התשלום מחברת הביטוח.

החרגות

החרגות הם התנאים לפיהם לא ישלם הביטוח.

בכל ביטוח סיעודי, יופיעו תנאים לפיהם לא ישולם תשלום כלשהו. תנאים אלה נקראים בעגה המקצועית החרגות. חברות הביטוח מוסיפות לתנאים הכלליים של הפוליסה, מקרים בהם לא ישולם כל תשלום. החרגות אלה כוללות בין היתר מצבים סיעודיים שנגרמו כתוצאה מאי שפיות, נסיון התאבדות, אלכוהוליזם, ספורט אקסטרים, מילואים, סיבוכי הריון ולידה, מום ומחלה מולדים שאובחנו לפני ההצטרפות לפוליסה ועוד.

כלומר, חברות הביטוח לא ישלמו כל תשלום, אם המצב הסיעודי נגרם כתוצאה מאי שפיות, אלכוהוליזם ועוד. בנוסף, חלק מחברות הביטוח לא ישלמו אם המצב הסיעודי נגרם מתאונת דרכים, טרור או תאונת עבודה. חלק מחברות הביטוח כן יאפשרו תשלום למרות שהמצב הסיעודי נגרם מתאונת דרכים, תאונת עבודה או טרור.

כמו כן, בנוסף, להחרגות הכלליות ובכפוף להצהרת הבריאות שמילאנו, תוסיף חברת הביטוח החרגות ספציפיות לנו שיפורטו בדף פרטי הביטוח. כלומר, חברת הביטוח יכולה לציין תנאים נוספים לפיהם לא ישולמו לנו כספים בעת מצב סיעודי שנגרם ממחלה או מום שהיו לנו ערב ההצטרפות לפוליסה.

חלק מחברות הביטוח יסכימו לבטח אותנו כולל הבעיות הבריאותיות הקיימות לנו ובלבד שנשלם פרמיה נוספת הנקראת תוספת רפואית ושנהיה בהשגחה רפואית ומאוזנים מבחינת הטיפול התרופתי. חלק מחברות הביטוח יסרבו לבטח אותנו בשל בעיות הבריאות מהם אנו סובלים.

בעיקרון נעדיף ביטוח סיעודי שיספק לנו הגנה מלאה ככל האפשר כולל כיסוי למקרה סיעודי שנגרם עקב מחלות הקיימות לנו. במצב זה נידרש לשלם תוספת רפואית מעבר לעלות הסטנדרטית של הביטוח ויש לשקול זאת, תחת מגבלות התקציב כמובן.

יש לשים לב ולוודא, כי דף פרטי הביטוח לא יכלול החרגות אשר יבטלו את הכיסויים שרכשנו. מצב זה מעקר את הפוליסה ויש להימנע ממנו.

תקופת התשלום

תקופת התשלום מהביטוח הסיעודי – לאחר שתקבע ותאושר זכאותנו לקבלת תשלום ישלמו פוליסות הביטוח הסיעודי את הסכום שנקבע במשך פרק זמן המוגדר מראש. בשוק קיימות פוליסות ביטוח סיעודי אשר ישלמו במשך תקופה מוגבלת של שלוש שנים, חמש שנים או שמונה שנים. לחילופין, קיימות גם פוליסות ביטוח סיעודי אשר מבטיחות תשלום למשך כל חיי המבוטח כל עוד הוא במצב סיעודי.

כאשר מדובר בפוליסות המשלמות במשך תקופה מוגבלת הכוונה היא שלאחר חלוף תקופת התשלום לא יהיו זכאים המבוטחים לתשלום נוסף כלשהו. כך למשל, אם רכשנו פוליסה המשלמת במשך חמש שנים הרי שאם הפכנו לסיעודיים והיינו במצב זה מעבר לחמש שנים, לא נקבל תשלום כלשהו מהשנה השישית ואילך.

למרות שקיים חישוב לתוחלת החיים הממוצעת של אדם סיעודי, אין כיום דרך לקבוע מה יהיה אורך חייו של אדם מסוים. רוב הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים דרך מקומות העבודה, הארגונים וקופות החולים הינם ביטוחים המגבילים את תקופת התשלום ל 3-6 שנים. לכן, אם חלפה תקופת התשלום ומצבנו עדיין סיעודי, הביטוח שרכשנו דרך מקום העבודה/הארגון/קופת החולים לא ישלם לנו תשלום נוסף כלשהו. ביטוח סיעודי קבוצתי אינו מהווה פתרון לחולים סיעודיים שחיים מעבר ל 3-6 שנים.

לכן, רכישת ביטוח סיעודי המגביל את תקופת התשלום, חושפת את המבוטח ואת משפחתו לאפשרות שבחלוף תקופת התשלום, יהיה עליהם לממן את הטיפול ממקורותיהם. ביטוח סיעודי המציע תשלום לכל החיים יקר מביטוח סיעודי המגביל את תקופת התשלום. עם זאת, ביטוח סיעודי עם תשלום לכל החיים אינו חושף את המבוטח או את משפחתו לאפשרות הפסקת התשלום ומימון הטיפול הסיעודי מנכסיהם.

אם קיים לנו ביטוח סיעודי המגביל את תקופת התשלום ניתן להוסיף עליו ביטוח סיעודי שני שיתחיל לשלם עם סיום התשלומים מהביטוח הראשון. כך לדוגמא אם קיים לנו ביטוח סיעודי המשלם במשך 5 שנים, נוכל לרכוש בנוסף לו ביטוח סיעודי שני שתקופת ההמתנה בו היא 5 שנים. או אז, אם ניקלע למצב סיעודי נפעיל את שני הביטוחים ונודיע על המצב הסיעודי. הביטוח הסיעודי הראשון ישלם את התשלומים המובטחים במשך חמש שנים החל מתום תקופת ההמתנה. בחלוף חמש השנים הראשונות וכל עוד אנו במצב סיעודי יתחיל הביטוח הסיעודי השני שרכשנו לשלם את התשלום המובטח בו.

לסיכום, בחלק זה של המאמר למדנו על מאפיינים נוספים של הביטוח הסיעודי כמו תקופת האכשרה, החרגות, תקופת המתנה לתשלום ותקופת התשלום.

בחלקו החמישי והאחרון של המאמר על ביטוח סיעודי, נדון בעלויות, נברר מה זה ערך מסולק ועוד כמה מאפיינים חשובים.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן