לא משנים חיסכון פנסיוני רק על סמך דמי ניהול – ביטוחים – חלק ב'   (מרץ 23, 2012)

בחודשים האחרונים התפרסמו במדיה הכתובה והאלקטרונית עשרות כתבות ומאמרים שניתן לסכמם במשפט אחד: "מעבר מביטוח מנהלים לקרן פנסיה יחסוך עשרות עד מאות אלפי שקלים".

אותן כתבות הראו כיצד ניתן לחסוך ממון רב באמצעות מעבר פשוט לכאורה, מביטוח מנהלים לקרן פנסיה וזאת בשל ההבדל בדמי הניהול. אין ספק שחיסכון בעלויות הוא נושא חשוב ומהותי אבל רבים מהפרסומים הראו רק את היתרון שנוצר מהשינוי כאמור והתעלמו מהחסרונות.

אז למרות ההתלהבות חשוב לזכור כי למעבר מביטוח מנהלים לקרן פנסיה, יש השלכות נוספות מעבר לחיסכון בדמי הניהול.

זהו המאמר השני בסדרה של שלושה מאמרים בהן נסקור כמה מהבדלים בין המוצרים האלה ונדגיש חלק מההשלכות של מעבר מביטוח מנהלים לקרן פנסיה חדשה מקיפה.

ממומלץ לקרוא את המאמרים לפי הסדר ולהתחיל במאמר הראשון בו דנו במאפיינים של חוזה מול תקנון ומקדם קצבה מובטח מול מקדם המרה שאינו מובטח.

במאמר זה נדון בתחום הביטוחים כולל כיסוי שונה בביטוח אובדן כושר עבודה, זכות לקביעת המוטבים בביטוח החיים, כיסוי ביטוחי, החרגות ותקופת אכשרה.

הערה: לצורך הנוחות במאמר זה בכל פעם שנכתוב "קרן פנסיה" כוונתנו תמיד לקרן פנסיה חדשה מקיפה.

כיסוי שונה בביטוח אובדן כושר עבודה

בקרן פנסיה נכללים שני ביטוחים. אחד מהביטוחים הוא ביטוח נכות המבטיח לחוסך תשלום קצבת נכות אם ייקלע חס וחלילה למצב אובדן כושר עבודה. גם לחוסך בביטוח מנהלים מוצע ביטוח אובדן כושר עבודה שישלם לו קצבה חודשית בעת מצב אובדן כושר עבודה.

למרות ששני הביטוחים מבטיחים קבלת תשלום בעת אובדן כושר העבודה הם שונים זה מזה ומבטיחים זכויות שונות.

ביטוח הנכות בקרן פנסיה הינו לפי עיסוק סביר. ביטוח הנכות בקרן הפנסיה מגדיר אובדן כושר עבודה כחוסר יכולת לעבוד במקצוע סביר. כלומר, יש להוכיח שאיננו יכולים לעבוד במקצוע סביר לנו מבחינת ההשכלה, ההכשרה והניסיון המקצועי.

בביטוח אובדן כושר עבודה הנרכש לצד ביטוח המנהלים ניתן לשלב מאפיינים מרחיבים. כלומר, ניתן לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה משופר שישלם פיצוי במקרים נוספים מעבר לעיסוק סביר. כך למשל, ניתן לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה לפי עיסוק אחרון. כדי לקבל פיצוי בביטוח זה עלינו להוכיח שאיננו יכולים לעבוד בעיסוק האחרון שלנו.

רוב עובדי הצווארון הלבן בוחרים לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה לפי עיסוק אחרון. הסיבה לכך היא שקל יותר להוכיח שאיננו יכולים לעבוד במקצוע אחד – המקצוע האחרון שלנו – מאשר בכמה מקצועות שייתכן וייחשבו סבירים בעיני חברת הביטוח.

לכן, אם אנחנו בעלי מקצוע צווארון לבן, המחזיקים בביטוח מנהלים הכולל בתוכו ביטוח אובדן כושר עבודה לפי עיסוק אחרון, עלינו לבדוק מה יגרום המעבר מביטוח המנהלים לקרן הפנסיה. מעבר כזה עלול לגרום לביטול ביטוח אובדן כושר העבודה לפי עיסוק אחרון ולהחליפו בביטוח אובדן כושר עבודה לפי עיסוק סביר.

זכות לקביעת המוטבים בביטוח החיים

הביטוח השני הנכלל בקרן פנסיה הוא ביטוח חיים. ביטוח זה נקרא ביטוח שאירים והוא מבטיח כי אם החוסך ילך לעולמו לפני גיל הפרישה יקבלו שאריו קצבה חודשית. אין הכוונה כאן לקצבה המשולמת לאחר הפרישה מתוך כספי החיסכון לפנסיונר ולשאיריו אחריו, אלא לקצבה הנגזרת מסכום המתקבל מביטוח חיים.

סכום ביטוח החיים נקבע על פי כללי קרן הפנסיה ומשתנה מדי חודש. חישוב סכום ביטוח החיים מבוסס על שכר החוסך, גילו, מינו, מסלול הביטוח שביקש, יתרת החיסכון שנצברה בקרן ועוד. סכום ביטוח החיים מתורגם על ידי קרן הפנסיה לקצבה המשולמת לשאירים.

קרנות פנסיה חדשות מקיפות הן פטרנליסטיות וקובעות כי השאירים הם האנשים היחידים שיהיו זכאים לקבל את כספי ביטוח החיים הגלום בהן. קרנות הפנסיה מגדירות את השאירים ומפרטות זאת בתקנון. לדוגמא, אם אנחנו נשואים או חיים עם ידועים בציבור הרי שבעת מותנו חס וחלילה (לפני הפרישה) יקבלו בני הזוג שלנו קצבה עד סוף ימי חייהם. אם יש לנו ילדים הרי שהם יקבלו קצבה רק עד גיל 21.

בתקנון מפרטת קרן הפנסיה מהם התנאים לקבלת מעמד שאיר. כך למשל, חלק מקרנות הפנסיה דורשות כי בן או בת הזוג יתגוררו עם החוסך בשנה האחרונה לחייו ובסמוך למותו. כלומר, ייתכן כי בן הזוג לא ייחשב לשאיר ויאבד את זכויותיו לקצבה מביטוח שאירים, אם בשנה האחרונה יעזוב את הבית.

ביטוח חיים המשולב לצידו של ביטוח מנהלים מאפשר את קביעת סכום הביטוח ואת המוטבים. החוסכים הם אלה שקובעים את הסכום שישולם אם חס וחלילה ילכו לעולמם לפני גיל הפרישה. כמו כן, הם קובעים מי יהיו המוטבים ואת חלקם בסכום. לרוב, קובעים החוסכים, כי סכומי הביטוח ישולמו לבני הזוג ולילדים. עם זאת, החוסכים רשאים לקבוע גם מוטבים שאינם בני משפחתם הקרובה ואינם נחשבים ליורשים. אין חובה להוכיח מגורים משותפים ואין צורך לענות על פרמטרים בתקנון.

לכן, אם אנחנו בעלי ביטוח מנהלים הכולל בתוכו ביטוח חיים, עלינו לבדוק מה יגרום המעבר מביטוח המנהלים האמור לקרן פנסיה. מעבר כזה עלול לגרום לביטול ביטוח החיים שבחרנו ולהחלפתו בביטוח שאירים שסכומו משתנה ושהזכאים לו קבועים בתקנון.

כיסוי ביטוחי, החרגות ותקופת אכשרה

בעת ההצטרפות לביטוחי חיים וביטוחי אובדן כושר עבודה נידרש למלא הצהרת בריאות. חברות הביטוח וקרנות הפנסיה מתנות את ההצטרפות לביטוחים אלה בין היתר בכך שאיננו סובלים מבעיות בריאות.

אם קיימות לנו בעיות בריאות בעת ההצטרפות לביטוח, הרי שחברת הביטוח יכולה לבחור בכמה אפשרויות. במקרה החמור יכולה חברת הביטוח להימנע מלצרף אותנו לביטוח. לחילופין, יכולה חברת הביטוח לצרף אותנו, תמורת מחיר גבוה ממחיר המחירון ולאפשר לנו לקבל פיצוי למרות הבעיות הרפואיות.

לעיתים תבחר חברת הביטוח או קרן הפנסיה לצרף אותנו לביטוח תחת מגבלות מסוימות. כלומר, חברת הביטוח או קרן הפנסיה תאשר את הצטרפותנו לביטוח אך תטיל מגבלות על המקרים בהם תשלם פיצוי. ההגבלות האלה נקראות החרגות ומשמעותן היא שאם קרה מקרה אובדן כושר עבודה שנגרם כתוצאה מהבעיה הרפואית שהייתה לנו בעת ההצטרפות, הרי שלא נהיה זכאים לפיצוי כלשהו.

אם רכשנו ביטוח עם החרגות הרי שאם קרה מקרה אובדן כושר עבודה שנגרם מסיבה שלא הוחרגה, כן נהיה זכאים לפיצוי.

הגבלה נוספת שייתכן ותחול עלינו בעת הצטרפות למוצר פנסיוני היא תקופת אכשרה. אם יקרה לנו מקרה ביטוחי במהלך תקופת האכשרה לא נהיה זכאים לקבל פיצוי מהמוצר הפנסיוני אליו הצטרפנו. אי הזכאות לפיצוי בשל מקרה שקרה במהלך תקופת האכשרה נמשכת במהלך התקופה ואחריה.

סביר להניח שצעירים יצליחו להצטרף לביטוחים כאמור ביתר קלות. ככל שמתבגרים עולה הסיכוי לחלות במחלות וההצטרפות לביטוחי אובדן כושר עבודה תלווה בהחרגות ותוספת מחיר. יתירה מכך חלק מאיתנו לא יתקבל כלל לביטוחים כאמור. לכן, אם אנחנו בעלי ביטוח מנהלים הכולל בתוכו ביטוח חיים ו/או ביטוח אובדן כושר עבודה, עלינו לבדוק מה יגרום המעבר מביטוח המנהלים האמור לקרן פנסיה.

מעבר כזה מבטל את ביטוח החיים וביטוח אובדן כושר הקיימים לנו ויש לוודא האם אנו יכולים להצטרף לביטוחים אלו בקרן הפנסיה. בנוסף, מעבר כזה עלול להביא לכך שהביטוחים שיוצעו לנו יהיו נחותים בשל תוספת החרגות שלא היו לנו קודם לכן. יתירה מכך ייתכן שלא יאפשרו לנו להתקבל לביטוחים כאמור ו/או יקבעו לנו תקופות אכשרה בהן לא נהיה מכוסים.

חשוב לנו להדגיש כי אין בנאמר במאמר זה משום נקיטת עמדה כלשהי לטובת מוצר אחד לעומת המוצר השני. לכל אחד מהמוצרים המדוברים מאפיינים מיוחדים, יתרונות וחסרונות. הרעיון הוא למצוא את המוצר המתאים לכל אחד ואחת מאיתנו מתוך הכרה בנסיבות המיוחדות לנו.

עד כאן המאמר השני בסדרה בה דננו בתחום הביטוחים כולל כיסוי שונה בביטוח אובדן כושר עבודה, זכות לקביעת המוטבים בביטוח החיים, כיסוי ביטוחי, החרגות ותקופת אכשרה.

אתם מוזמנים לעבור למאמר השלישי והאחרון בסדרה בו נדון בהיתרונות הגלומים בקרן פנסיה כולל התייחסות לדמי הניהול, עלויות הביטוחים ואגרות חוב ממשלתיות מבטיחות תשואה.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן