כיצד לחשב את הקצבה לפנסיה – חלק א' – קצבאות ממוצרים פנסיונים   (נובמבר 16, 2010)

מימון המחיה השוטפת בעת הפרישה נעשה לרוב באמצעות שלושה מקורות:

 1. קצבאות ממוצרים פנסיונים.
 2. קצבאות מהביטוח הלאומי.
 3. מקורות אחרים כגון, תיק ניירות ערך, חסכונות, נדל"ן מניב ועוד.

במאמר זה המורכב משני חלקים, נדון במקורות שצוינו לעיל ונפרט כיצד נוכל לשערך את סכומי ההכנסה החודשית שינבעו מכל אחד ממקורות אלה.

קצבאות ממוצרים פנסיונים

קיימים 4 מוצרים המוגדרים כמוצרים פנסיונים:

 • ביטוח מנהלים
 • קרן פנסיה מקיפה
 • קופת גמל
 • קרן השתלמות

המדינה מעודדת את החיסכון בהם על ידי מתן הטבות מס.

החל מ 2008 חל שינוי בכללי החיסכון הפנסיוני, כך שניתן יהיה לקבל את הכספים, שמופקדים בביטוח המנהלים, קרן הפנסיה וקופת הגמל, רק בגיל הפנסיה ורק בדרך של קצבה חודשית (למעט מקרים חריגים).

יוצאי דופן הם הכספים שנחסכים בקרנות ההשתלמות והכספים שהופקדו בקופות גמל לפני ינואר 2008. כספים אלו ניתנים למשיכה הונית, כלומר משיכה בסכום חד פעמי. קיימים גם יוצאי דופן בחלק מביטוחי המנהלים שהוגדרו בעבר כהוניים.

לכן, בחלק זה לא נכלול את קרנות ההשתלמות ונתייחס לקופות הגמל וביטוחי המנהלים בהם הופקדו כספים מינואר 2008 ואילך.

קצבה מביטוח מנהלים

במסגרת החיסכון הפנסיוני בביטוח מנהלים, מצטברים לנו כספים שישמשו לתשלום הקצבה החודשית.

כאשר נפרוש לפנסיה, חברת הביטוח תחשב לנו את הקצבה החודשית על ידי חלוקת סך החיסכון שהצטבר במקדם הקצבה.

נניח שביום הפרישה קיים לנו חיסכון בהיקף של 2 מיליון ש"ח בביטוח המנהלים. כמו כן, נניח שהובטח לנו מקדם קצבה שהינו 200. כדי לחשב את הקצבה המגיעה לנו תחלק חברת הביטוח את 2 מיליון השקלים ב-200.

לכן, בעת הפרישה, תשלם לנו חברת הביטוח קצבה של 10,000 ש""ח לחודש.

מקדם הקצבה יכול להיות מובטח מראש במסגרת פוליסת ביטוח המנהלים, או להיות מחושב לפי כללים מסויימים רק ביום הפרישה.
על מקדם הקצבה בביטוח מנהלים תוכלו לקרוא במאמר מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – ביטוח מנהלים, מאפיינים עיקריים.

שערוך עתידי של הקצבה מביטוח המנהלים

כדי לשערך את הקצבה הצפויה לנו מביטוח המנהלים ניעזר בגיליון אקסל. לנוחיותכם, ניתן להוריד כאן קובץ דוגמא שבנינו עבורכם.

אל דאגה, לצורך החישובים ועריכת הגיליון מספיק ידע בסיסי באקסל.

אנא הצטיידו בדו"ח השנתי האחרון של ביטוח המנהלים.

הערות:

 1. לעיתים ניתן למצוא בדו"ח שערוך עתידי של הקצבה. שערוך זה מחושב על פי הכספים שהצטברו עד לתאריך הדו"ח, ללא התחשבות בהפקדות נוספות בעתיד. בחישוב שלנו נערוך שיערוך קצבה המתחשב הן בחיסכון שהצטבר והן בהפקדת כספים עד הפרישה. ההפקדות השוטפות יהיו בהיקף דומה להפקדות כיום.
 2. בשערוך אנו מניחים הנחות רבות וביניהן אי שינוי בהפקדות השוטפות, אי שינוי בדמי הניהול, אי שינוי בעלויות הביטוחיות ועוד. אחת ההנחות החשובות היא שלא יימשכו (או יועברו) כספים כלשהם (כולל פיצויי הפיטורין) מביטוח המנהלים עד הפנסיה.
 3. מטבע הדברים, עלויות הביטוח משתנות לאורך חיי החיסכון. עם זאת, החוק מגביל את היקף עלויות הביטוחים שניתן לגבות מכספי ההפקדות לחיסכון הפנסיוני וניתן לחשבם על פי המקסימום המותר. לצורך הפשטות והדגמת החישובים רשמנו את העלויות כפי שהן מופיעות בדו"ח.

נעבור לחישוב: פתחו גליון אקסל חדש (או הורידו את גיליון הדוגמא שיצרנו) בשורה 4 רשמו את שמות הנתונים ובשורה 5 רשמו את הנתונים עצמם (ראו איור).

אנו נלווה את ההסברים עם דוגמא שכבר קיימת בקובץ המצורף:

 • לקוחה שנולדה ב-31 לדצמבר 1969
 • הדו"חות נכונים ל-31 לדצמבר 2009
 • שכרה כיום כ-10,000 ש"ח

מקור: בתא A5 רשמו "ביטוח מנהלים", אם יש לכם כמה ביטוחי מנהלים, רשמו לעצמכם את שם חברת הביטוח,
שם הפוליסה ואת מספר הפוליסה.

חיסכון מצטבר: מצאו בדו"ח השנתי את ערך הפדיון – זהו הסכום שהצטבר לכם עד לתאריך הדו"ח. הכניסו נתון זה לתא: B5. בדוגמא רשמנו 300 אלף ש"ח שהינו הסכום שהצטבר אחרי כ-15 שנות עבודה.

הפקדה חודשית: בתא C5 יש לרשום את הסכום המועבר כל חודש לחיסכון. זיכרו כי הסכום שאתם והמעביד מפקידים
אינו מועבר במלואו לחיסכון. חברת הביטוח מנכה מסכום ההפקדות את דמי הניהול מההפקדות השוטפות (נקרא בעגה המקצועית דמי ניהול שוטפים מהפרמיה) וכן את התשלומים החודשיים על הביטוחים הנלווים.

סכום ההפקדה המועבר לחיסכון לא רשום באופן ישיר בדו"ח ולכן יש לחשבו. ראשית יש לחשב את סך הסכום המופקד על ידי העובד והמעביד. שנית, יש לקזז מסך הסכום המופקד את דמי הניהול השוטפים הנגבים מההפקדות החודשיות ואת עלויות הביטוחים. ההפקדות החודשיות, דמי הניהול ועלויות הביטוחים מופיעים במקומות שונים בדו"ח.

כך למשל, מופיע פירוט דמי הניהול בחלק הדו"ח הנקרא ריכוז דמי ניהול ובו ניתן למצוא את דמי ניהול מההפקדות השוטפות ואת דמי הניהול מהחיסכון המצטבר. שימו לב שהנתונים יהיו מהדו"ח השנתי על מנת להבטיח
שהתייחסנו לכלל העלויות. בדוגמא שלנו, רשמנו הפקדה חודשית בהיקף של 1,500 ש"ח לאחר ניכוי דמי ניהול חודשיים ועלויות ביטוח חודשיות.

חודשים שנותרו לפנסיה: חשבו את כמות החודשים שנותרו לכם לגיל הפרישה שהוא 64 לנשים ו-67 לגברים. שימו לב שעליכם לחשב את מספר החודשים החל מתאריך הדו"ח שבידיכם שהוא לרוב נכון ל-31 לדצמבר של השנה שחלפה. רישמו את מספר החודשים בתא D5.

בדוגמא: הלקוחה בת 40 ביום הדו"ח ולכן נותרו לה 24 שנים עד גיל הפרישה, שהם 288 חודשים.

הערה: לאחר סיום עריכת הדוגמא תוכלו ל"שחק" עם נתונים אלה ולבחון את השפעת הפסקת ההפקדות על החיסכון המצטבר.

תשואה שנתית: בתא E5, עליכם להעריך מה תהיה התשואה השנתית הממוצעת עד הפנסיה בניכוי דמי ניהול מהחיסכון המצטבר. זו החלטה מורכבת וכמעט נבואית. מצד אחד, אם נחשב את חישובינו לפי תשואה גבוהה מדי, הרי ששערוך החיסכון והקצבה יהיו גבוהים מאלה שיצטברו לנו בפועל. בנוסף, קבלת תוצאת חישוב גבוהה מדי, תוביל לכך שלא נבצע שינויים בהיקף החיסכון. במצב זה, ייתכן שלא ניצור את החיסכון הדרוש לנו למימון המחיה השוטפת בפרישה.

מצד שני, אם נשערך את החיסכון והקצבה לפי תשואה נמוכה מדי, התוצאה תהיה נמוכה מהחיסכון שיצטבר לנו בפועל. קבלת תוצאה נמוכה מדי תוביל למסקנה שאנו רחוקים מהיעד ותוביל להפקדת כספים נוספת על חשבון המחיה השוטפת.

חברות הביטוח מחשבות את התשואה העתידית על פי התקנות בשיעור של 4% שנתי בניכוי דמי הניהול השנתיים. לכן, בחירה בתשואה שמרנית של כ3% לפני קיזוז דמי ניהול נראית סבירה. אתם יכולים כמובן לבחור בתשואה גבוהה או
נמוכה יותר על מנת לשערך את החיסכון והקצבה שיצטברו עבורכם. השינוי בנתון התשואה יוביל לשינוי בהיקף החיסכון והקצבה וכך ניתן יהיה להבין מה יהיו ערכי החיסכון שאנו יוצרים.

בדוגמא שלנו בחרנו לחשב עבור ביטוחי המנהלים לפי תשואה ריאלית שנתית בשיעור של 3% לפני דמי הניהול השנתיים. ו-1.75% לאחר דמי ניהול שנתיים של 1.21%.

החישוב נעשה על ידי הכפלת התשואה בדמי הניהול כך:

1 – ((דמי הניהול – 1) * (תשואה + 1)) = תשואה לאחר דמי הניהול

תשואה חודשית: מכיוון שאנו מחשבים לפי הפקדות חודשיות, שאר הנתונים צריכים אף הם להיות חודשיים. על כן בתא F5 נחשב את התשואה החודשית הריאלית הממוצעת.

תשואה חודשית ממוצעת שווה לשורש 12 של התשואה השנתית ובאקסל עושים זאת כך:

E5+1)^(1/12))-1))

ב-E5 רשמנו את נתון התשואה השנתית.

שווי חיסכון עתידי: כעת נחשב מה יהיה שווי החיסכון בעת הפרישה לגמלאות. את זאת נחשב בעזרתה האדיבה של נוסחת ה"ערך העתידי" (Future Value).

בתא G5 הכניסו את הנוסחא על ידי הפעולות: insert->functions->financial->FV

האשף (Wizard) יבקש מכם את הנתונים הבאים:

 • Rate = היא התשואה התקופתית, במקרה שלנו מדובר בתשואה החודשית הנמצאת בתא: F5
 • Nper = הינו מספר ההפקדות שנותרו עד הפרישה, נמצא בתא D5
 • Pmt = הינה גובה ההפקדה החודשית שחישבתם לפי הדו"ח ונמצאית בתא C5
 • Pv = הינו השווי העכשיו של החיסכון שבתא B5.
 • את שאר השדות יש להשאיר ריקים.

הערה: הוסיפו מינוס (-) משמאל לנוסחא, אחרת תקבלו את הסכום כמספר שלילי.

עכשיו יש לנו ב G5 הערכה של כמה כסף יעמוד לרשותנו בביטוח המנהלים, ביום היציאה לפנסיה. כמובן הכל בהנחה שנמשיך להפקיד את הסכומים שרשמנו וכי התשואה הממוצעת תהיה קרובה להערכתנו.
בדוגמא שלנו קבלנו חיסכון משוער של כ- 990 אלף ש"ח.

מקדם קצבה: בתא H5 עליכם לרשום את מקדם הקצבה, כפי שהוסבר למעלה, במידה ויש לכם מקדם קצבה מובטח רישמו אותו. הערה: ניתן למצוא את מקדם הקצבה בתנאים הכללים של הפוליסה ולעיתים גם בדף פרטי הביטוח.

בחלק מהפוליסות אין מקדם קצבה מובטח וחברת הביטוח מחשבת אותו רק בסמוך לגיל הפרישה עם מילוי הבקשה לקבלת הקצבה מהפוליסה. מקדם הקצבה עולה מדי כמה שנים ולכן קשה להעריך מה יהיה ערכו בעתיד.
למען החישוב אפשר לרשום בגיליון האקסל, מקדם בשיעור של 220-240, כהערכה גסה למקדמים שיהיו בעוד 20 שנים. למען הזהירות עדיף לרשום מקדם קצבה גבוה. כך, אם מקדם הקצבה שרשמנו הוא 240 ובפועל הקצבה תחושב לפי מקדם של 210 הרי שהיא תהיה גבוהה ממה שהערכנו.

בדוגמא שלנו יש ללקוחה מקדם קצבה מובטח של 200.

קצבה צפויה: עכשיו כל מה שנותר הוא לחלק את השווי העתידי של החיסכון בביטוח המנהלים במקדם הקצבה שזה עתה רשמנו וכך נקבל הערכה לגבי הקצבה החודשית הצפויה לנו בתא I5. על פי הדוגמא הקצבה הצפויה היא קרוב ל-5,000 ש""ח.

הערות לגבי חישוב קצבת ביטוח מנהלים:

 • ככל שהפרישה שלכם רחוקה יותר, כך ההערכה פחות מדוייקת.
 • קצבות מביטוח מנהלים נחשבות להכנסה בדומה למשכורת ולכן משלמים עליהם מס הכנסה.
 • אם יש לכם ביטוח מנהלים ללא הפקדות שוטפות אך הכולל חיסכון צבור, ניתן לבצע עבורו חישוב דומה. במקרה זה יש לרשום בשדה ההפקדה החודשית – סכום אפס.

קצבה מקרן פנסיה מקיפה

חישוב הקצבה החודשית מקרן פנסיה מקיפה דומה מאוד לזו מביטוח המנהלים. השינויים הם סמנטיים בעיקרם.

גם כאן עלינו להשיג את הדו"ח השנתי העדכני ביותר מקרן הפנסיה המקיפה.

זיכרו כי הסכום שאתם והמעביד מפקידים אינו מועבר במלואו לחיסכון. קרן הפנסיה מנכה מסכום ההפקדות את דמי הניהול מההפקדות השוטפות (נקרא בעגה המקצועית דמי ניהול מתוך דמי הגמולים) וכן את התשלומים החודשיים על הביטוחים הנלווים (נקרא בעגה המקצועית עלות הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות ומוות בהתאם למסלול הביטוח בתכנית).

סכום ההפקדה המועבר לחיסכון לא רשום באופן ישיר בדו"ח ולכן יש לחשבו. ראשית יש לחשב את סך הסכום המופקד על ידי העובד והמעביד. שנית, יש לקזז מסך הסכום המופקד את דמי הניהול מההפקדות החודשיות ואת עלויות הביטוחים. ההפקדות החודשיות, דמי הניהול ועלויות הביטוחים מופיעים במקומות שונים בדו"ח. כך למשל, מופיע פירוט דמי הניהול בחלק הדו"ח הנקרא ריכוז דמי ניהול ובו ניתן למצוא את דמי ניהול מההפקדות השוטפות ואת דמי הניהול מהחיסכון המצטבר (נקרא בעגה המקצועית דמי ניהול מתוך סך הנכסים). שימו לב שהנתונים יהיו מהדו"ח השנתי על מנת להבטיח שהתייחסנו לכלל העלויות. בדוגמא שלנו, רשמנו הפקדה חודשית בהיקף של 1,400 ש"ח לאחר ניכוי דמי ניהול חודשיים ועלויות ביטוח חודשיות.

בנוסף, אם ברשותכם קרן פנסיה כללית לרוב לא יהיו בה ביטוחים ולכן גם לא יגבו בה עלויות ביטוח. עם זאת, ישנן קרנות פנסיה כלליות שכן מציעות ביטוחים נילווים ועל כן גובות עלויות ביטוח.

כעת נמשיך בתהליך החישוב ונזכיר כי גם בקרן פנסיה בדיוק כמו בביטוח המנהלים, יש למצוא את השווי העתידי של החיסכון ולאחר מכן לחלקו במקדם ההמרה, על מנת לחשב את היקף הקצבה החודשית.

שימו לב שבקרן פנסיה המקדם נקרא "מקדם המרה". למרות השם השונה, משמעותו זהה למשמעותו של מקדם הקצבה שהכרנו בביטוח המנהלים.

חשוב לזכור שבקרן פנסיה אין מקדם המרה מובטח. מקדם ההמרה נקבע ביום היציאה לפנסיה בהתאם למסלול ההמרה שנבחר. עם זאת, בכל עת ניתן לאתר בתקנון קרן הפנסיה את מקדם ההמרה המשוער כיום.

מסלול ההמרה מותאם לחוסך בין היתר על פי מין החוסך, גילו בעת הבקשה לתשלום פנסיית הזקנה, מצבו המשפחתי, שיעור הפנסיה שהוא מבקש שישלמו לבן/בת הזוג, גילם של בני הזוג והאם החוסך מבקש הבטחת תשלום מספר
קצבאות מינימאלי.

פרטים נוספים על כך תוכלו לקרוא במאמר מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – קרן פנסיה מקיפה – מאפיינים עיקריים – חלק ג'.

אם כך, נוכל לחשב את הקצבה הצפויה לנו בדרך דומה לדרך בה חישבנו את הקצבה מביטוח המנהלים. החיסכון שהצטבר לנו עד לתאריך הדו"ח נקרא בקרן פנסיה "יתרת החיסכון הצבורה" או "יתרת הזכאות הצבורה". את מקדם ההמרה המקורב הצפוי לנו, ניתן למצוא בתקנון העדכני של קרן הפנסיה. התקנונים כיום מכילים מקדמים ששיעורם 185-220 והם מתאימים לחוסכים בני ה-40 המעוניינים להבטיח לבני הזוג 60% מהקצבה שיקבלו. עם זאת, קיימים מסלולי המרה שונים עם מקדמים שונים. חשוב גם לזכור שקרן הפנסיה אינה מבטיחה לנו מקדמי המרה ולכן המקדמים
המופיעים כיום בתקנון קרן הפנסיה, עלולים להשתנות, כפי שקרה גם בעבר. לכן, לשם השמרנות ניתן לנהוג גם כאן בדומה למה שעשינו בביטוח המנהלים ולהציב מספר בין 240 ל220.

בשורה 6 של קובץ האקסל (ראו איור מס'1 )
יצרנו דוגמא שבה הלקוח פורש בעוד 24 שנים, החיסכון שהצטבר עבורו עד יום הדו"ח היה שווה ל-275,000 ש"ח וההפקדה החודשית לחיסכון הינה בהיקף של 1,400 ש"ח.

בדוגמא שלנו בחרנו בתשואה שנתית לפני ניכוי דמי ניהול בשיעור של 3% ו-2.5% לאחר ניכוי דמי ניהול שנתיים בשיעור של 0.5%. התשואה שנבחרה גבוהה מזו שנבחרה לביטוח המנהלים כיון שבדרך כלל דמי הניהול בקרן פנסיה נמוכים מאלה הנגבים בביטוח מנהלים. מקדם ההמרה שנבחר בדוגמא שלנו הוא 220.

הנוסחאות ששימשו אותנו בחישוב הקצבה הצפויה מקרן הפנסיה הן אותן הנוסחאות ששימשו אותנו בחישובים של ביטוח
המנהלים. החיסכון המצטבר כאן הינו קצת יותר ממליון ש"ח והקצבה הצפויה הינה כמעט 4,800 ש"ח.

קצבה מקופת גמל

את הכספים שיש לנו בקופות הגמל יש לחלק לשני חלקים.

בחלק הראשון נכלול את הכספים שהופקדו אחרי ינואר 2008. כספים אלה ניתנים למשיכה רק מגיל הפרישה ורק כקצבה (למעט מקרים חריגים). כדי למשוך אותם, יהיה עלינו להעבירם לקופת גמל המוגדרת כקופת גמל משלמת לקצבה. קופות גמל משלמות לקצבה כאמור נמצאות בחברות הביטוח והן נקראות פוליסות חיסכון במעמד קופת גמל.

בחלק השני נכלול את הכספים שהופקדו עד ינואר 2008. כספים אלה ניתנים למשיכה הונית (משיכה חד פעמית) ישר
מקופת הגמל בה הפקדנו. אנו נתייחס לכספים אלה כחלק מהתיק הפיננסי ולא הפנסיוני ונדון בהם בחלקו השני של המאמר.

הערה: על אף הקביעה לפיה ניתן למשוך את הכספים, שהופקדו לקופת גמל לאחר 2008, רק כקצבה, קיימים תנאים המאפשרים משיכה חד פעמית.

ניתן למשוך באופן חד פעמי את הכספים שהופקדו בקופת גמל לאחר 2008 ובלבד שנוכיח שיש לנו קצבה בהיקף של 4,125 ש"ח ומעלה (נכון למרץ 2010). הקצבה יכולה להיות משולמת ממקורות אחרים (כגון ביטוח מנהלים או קרן פנסיה מקיפה) או מחלק מהכספים בקופת הגמל.

ניתן לקרוא על נושא זה בהרחבה בסדרת המאמרים "משיכת כספים מקופת גמל משלמת לקצבה".

את הקצבה מפוליסת החיסכון במעמד קופת גמל תקבלו בדומה לנעשה בביטוח המנהלים ולכן גם החישוב דומה. נזכור כי בקופת גמל לא יגבו דמי ניהול מההפקדות החודשיות ולא יגבו עלויות ביטוח כיון שבדרך כלל בקופת גמל אין ביטוחים נלווים.

יש לבדוק בדו"חות השנתיים העדכניים ביותר מהו סכום החיסכון שנצבר, מהי ההפקדה החודשית ולקבוע את מקדם הקצבה לפיו נבצע את ההערכה.

גם כאן הכנו בתוך קובץ האקסל דוגמא מתאימה בשורה 7. על פי הדוגמא הצטבר בקופת הגמל, חיסכון בהיקף של 50,000 ש""ח. כמו כן, ההפקדות החודשיות יהיו בהיקף של 120 ש"ח מדי חודש והחוסך שלנו אמור לצאת לגמלאות בעוד 24 שנה (288 חודשים). בנוסף, בחרנו בתשואה ריאלית שנתית לפני ניכוי דמי ניהול בשיעור של 3% ו 1.5% לאחר ניכוי דמי ניהול שנתיים והגענו לחישוב של חיסכון עתידי בהיקף של כ-113,000 ש"ח. לסיום, הצבנו מקדם קצבה 210 וקבלנו תחזית לקצבה של כ-540 ש"ח לחודש.

כעת, כל מה שיש לעשות הוא להוסיף שורה בקובץ עבור כל ביטוח מנהלים, קרן פנסיה וקופת גמל נוספת שיש ברשותנו וכך להעריך ולסכם את סך הקצבאות הצפוי לנו.

עד כאן דנו בסך הקצבאות שניתן לקבל מהמוצרים הפנסיונים המשלמים לנו קצבה מסודרת.
בחלקו השני של המאמר נדון בקצבאות מהביטוח הלאומי וכיצד לתרגם את שאר החסכונות הפיננסים שלנו לקצבה.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן