שיקולים חשובים שכדאי להכיר לפני העברת כספים לקופת גמל   (ינואר 6, 2010)

במהלך ייעוץ פנסיוני, ימליצו לנו חלק מהיועצים הפנסיונים להעביר כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת.

עם קבלת המלצה כאמור, יועלו בפנינו נקודות חשובות הנוגעות הן לקופה המעבירה והן לקופה המקבלת כגון:

 • תשואת קופות הגמל בשנים האחרונות
 • היקף הנכסים בקופות הגמל
 • מסלולי ההשקעה האפשריים בקופות הגמל
 • ביצועי קופות הגמל לעומת ביצועי קבוצת ההשוואה
 • דמי הניהול בקופות הגמל

שיקולים אלה אכן חשובים והינם מתחום ההשקעות. עם זאת, קופות גמל מהוות גם חלק מהחסכונות הפנסיונים שלנו ולכן מושפעות מתחומים נוספים כגון חקיקה וביטוח.

במאמר זה נתייחס לקופות גמל במעמד עצמאי, כלומר לקופות גמל בהן אנחנו חוסכים לבד ללא המעסיק.

שיקול ראשון שכדאי להכיר לפני העברת כספים לקופת גמל הינו מתחום החקיקה בקופות הגמל

 1. בעקבות שינויי חקיקה בשנת 2008, קיבלו קופות הגמל תכונות חדשות. עד סוף שנת 2007 התירו קופות הגמל משיכה חד פעמית (משיכה הונית) בתנאים מסוימים. ואילו החל משנת 2008 הפכו קופות הגמל לאפיק שניתן למשוך ממנו את הכספים כקצבה.

  הערות: כספים שהופקדו בקופות הגמל עד 2008 ניתנים למשיכה בסכום חד פעמי על פי התנאים הישנים. כמו כן, קיימת אפשרות משיכה חד פעמית גם להפקדות שנעשו לאחר 2008, אך משיכה כזו מותנית במילוי מספר תנאים כולל הגעה לגיל פרישה וקיומה של הכנסה מינימלית מקצבה לבעל הקופה.

  אם כך, קופות הגמל שהיו בעבר אפיק שאפשר הפקדות כספים ומשיכתם באופן חד פעמי, הפכו לאפיק שמשלם קצבה.

 2. שינוי חקיקה נוסף שחל מ 2008, חילק את קופות הגמל לשני סוגים:א. קופות גמל לא משלמות לקצבה – הינן קופות גמל שאינן ערוכות טכנית לשלם קצבה.
  ב. קופות גמל משלמות לקצבה – הינן קופות גמל הערוכות טכנית לתשלום קצבה. קופות גמל כאלה ניתן למצוא בחברות ביטוח.הערה: על אף העובדה שגם קרנות פנסיה הן קופות גמל משלמות לקצבה, הן אינן חלופות מתאימות במקרה זה. הרחבה על כך תמצאו בהערות בסוף המאמר.
 3. שינוי חקיקה שלישי שהוחל מ 2008, קבע שאת משיכת הכספים שהופקדו בקופת גמל משנת 2008, ניתן יהיה לעשות רק מקופת גמל משלמת לקצבה.
  לכן, כדי למשוך את הכספים שהפקדנו מ 2008 בקופת גמל לא משלמת לקצבה, נצטרך להעבירם לקופת גמל משלמת לקצבה.התעלמות משינויי חקיקה אלה והעברת כספים שהופקדו אחרי 2008 לקופת גמל לא משלמת לקצבה, תחייב בסופו של דבר העברה נוספת לקופת גמל משלמת לקצבה. התעלמות מהשינוי שחל בתכונות קופות הגמל ואפשרויות המשיכה מהן, עלול לגרום לעיכובים ולהארכת תהליך פדיון הכספים.

שיקול שני שכדאי להכיר לפני העברת כספים לקופת גמל הינו מתחום הביטוח

שיקול נוסף שראוי כי ישפיע על החלטותינו בעת מעבר לקופת גמל חדשה לקוח מעולם הביטוח. שיקול זה נובע ממושג מקדם הקצבה ובחשיבות המיוחסת לקביעת מקדם הקצבה מוקדם ככל האפשר.

א. קופות גמל משלמות לקצבה קובעות לחוסכים בהן מספר הנקרא מקדם קצבה.

קופות גמל משלמות לקצבה מחלקות את הסכום שצברנו בהן במקדם הקצבה שנקבע לנו. תוצאת חישוב זו קובעת למעשה את סכום הקצבה החודשית שישולם לנו על ידי הקופה עד לסוף ימי חיינו.

כך לדוגמא אם למשל צברנו בקופת הגמל 1,000,000 שקלים ומקדם הקצבה שנקבע לנו היה 200, הרי שנחלק את ה 1,000,000 ב 200, ולכן תשולם לנו קצבה חודשית בהיקף של 5,000 שקלים ברוטו עד סוף ימי חיינו.

חשוב לדעת כי רק חלק מקופות הגמל המשלמות לקצבה המוצעות בשוק, מקבע לנו את מקדם הקצבה מייד עם הצטרפותנו לקופות אלה.
בנוסף, קיימות בשוק קופות גמל משלמות לקצבה הקובעות את מקדם הקצבה רק בסמוך למועד משיכת הכספים בגיל הפרישה ולא בעת ההצטרפות לקופה.

ב. ככל שנקדים לקבל מקדם קצבה כך ייטב שכן מקדמי הקצבה עולים מדי כמה שנים.

בשנים 1980-1990 קיבלו החוסכים מקדמי קצבה של 140-150 ובשנים 2000-2009 עלו המקדמים ל 190-210.

קצבה הנובעת מחלוקת 1,000,000 שקלים במקדם קצבה של 140 גבוהה בכ 2,380 שקלים מקצבה הנובעת מחלוקת 1,000,000 שקלים במקדם קצבה של 210. זהו פער גבוה לכל הדעות הנובע מהעליה במקדם הקצבה עם השנים.

אם כן, ראינו שמקדמי הקצבה עלו עם השנים. כמו כן, הבחנו שככל שמקדם הקצבה יהיה גבוה יותר, הקצבה שתשולם לנו תהא קטנה יותר.

לכן כדאי להקדים ולקבע את מקדם הקצבה מייד עם הצטרפותנו לקופת הגמל וכך להפחית את אי הודאות הנובעת מעליית מקדמי הקצבה.

לסיכום

 • בטרם נעביר כספים לקופת גמל חדשה כדאי לבחון מאפיינים משלושת התחומים המשפיעים על קופות הגמל. תחומים אלה הם: תחום ההשקעות, תחום הביטוח ותחום החקיקה.
 • העברת כספים שהופקדו משנת 2008 מקופת גמל לא משלמת לקצבה לקופת גמל משלמת לקצבה, מאפשרת את משיכת הכספים עם מילוי התנאים הדרושים.
 • העברת כספים לקופת גמל משלמת לקצבה המקבעת מקדם קצבה עם ההצטרפות אליה, עדיפה על העברת כספים לקופת גמל משלמת לקצבה שמקבעת מקדם קצבה בגיל הפרישה.

שיקולים אלה חשובים במיוחד לחוסכים שממשיכים להפקיד כספים לקופת הגמל גם לאחר 2008.

על מנת לקבל את שמות קופות הגמל המשלמות לקצבה והקובעות את מקדם הקצבה מייד עם ההצטרפות, ניתן לפנות ליועצים פנסיונים פרטיים שימליצו על קופות גמל מתאימות מכל המגוון הקיים.

ניתן גם לפנות לסוכני הביטוח שלכם שימליצו לכם על קופות גמל מתאימות השייכות לחברות הביטוח עימן הם קשורים.

נכון להיום יועצים פנסיונים בבנקים אינם מייעצים לגבי קופות גמל משלמות לקצבה מחברות ביטוח כיון שהן נחשבות לקופות ביטוח ואנו מקווים שיוכלו לעשות כך בעתיד.

הערות:

 1. על אף שקרנות הפנסיה נחשבות לקופות גמל משלמות לקצבה, הן אינן מתאימות כחלופה להעברת הכספים המוזכרת לעיל.הן אינן מתאימות לבעלי קופות גמל ותיקות שמעוניינים לעבור כיון שהן אינן מאפשרות לשמר את הזכויות הקודמות של כספים שהופקדו לפני 2008 ואינן מאפשרות משיכת כספים אלה באופן חד פעמי.בעלי קופות גמל ותיקות המבקשים לשמר את הזכויות למשיכה חד פעמית (שקיימות להם בכספים שהופקדו לפני 2008) ומצד שני לקבל אופציה לקבלת קצבה בעתיד, יוכלו לעשות כן אם יעבירו הכספים לקופת גמל לא משלמת לקצבה שיש לה גם תכנית המשך משלמת לקצבה ושאינה קרן פנסיה.
  כך יוכלו לשמור לעצמם את זכות הבחירה ולקבוע האם מעוניינים למשוך את הכספים שהופקדו לפני 2008 באופן חד פעמי או לבחור בקצבה שמקדמיה קובעו להם כבר עם הצטרפותם לקופת הגמל.קרנות הפנסיה אינן מתאימות כחלופה גם לחוסכים הממשיכים להפקיד כספים לקופת גמל לאחר 2008 והמעוניינים בהבטחת מקדם קצבה מוקדם ככל האפשר, כיון שהן אינן מבטיחות מקדם קצבה מראש, אלא רק בסמוך לגיל הפרישה.
 2. להעמקה נוספת בנושא תנאי המשיכה מקופות גמל, קראו את מאמרי כיצד נחליט על משיכת כספים מ: קופות גמל.

לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן