מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – קרן פנסיה מקיפה – מאפיינים עיקריים – חלק ד'   (אוגוסט 20, 2010)

בחלק הראשון של המאמר מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – קרן פנסיה מקיפה – מאפיינים עיקריים – חלק א' – קראנו על מטרות ההשקעה בקרן פנסיה מקיפה, היקף הסכום המושקע ותקופת החיסכון. בנוסף, הבנו את תפקידה של המשכורת הקובעת לקצבת שארים וקצבת נכות בקביעת היקף הביטוחים שאנו רוכשים דרך קרן הפנסיה המקיפה.

בחלקו השני של המאמר מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – קרן פנסיה מקיפה – מאפיינים עיקריים – חלק ב' – תארנו מאפיינים עיקריים נוספים מתחום הביטוח, כגון עלויות הביטוחים הנרכשים בקרן הפנסיה המקיפה ומסלולי הביטוח העומדים לרשותנו.

בחלקו השלישי של המאמר מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – קרן פנסיה מקיפה – מאפיינים עיקריים – חלק ג' – דנו בסוגי חוסכים בקרן פנסיה מקיפה ובמאפיינים נוספים מתחום הביטוח כגון תקופת האכשרה, תשלום דמי הגמולים (שחרור), הסדר ריסק ועוד.

בחלק זה שהינו חלקו הרביעי והאחרון של המאמר, נדון בקצבאות המגיעות לנו מקרן הפנסיה המקיפה ומתי הן מקוזזות מול גמלאות ממקורות אחרים, הגדרת השאירים, מהי תשואה דמוגרפית ומהו מאזן אקטוארי וכן הזכאות הגלומה בקרן פנסיה מקיפה להשקעה באגרות חוב מיועדות.

קרן פנסיה מקיפה – מאפיינים עיקריים:

קיזוז קצבאות מקרן פנסיה מקיפה מול תשלומים ממקורות אחרים

הקצבאות המשולמות על ידי קרן פנסיה מקיפה עלולות להיות מקוזזות מול תשלומים המגיעים לחוסך או לשאיריו מביטוח לאומי, משרד הביטחון או מקור אחר. כך למשל, אם החוסך הפך נכה כתוצאה מתאונת עבודה והוא זכאי לגמלה מהביטוח הלאומי, הרי שבחלק מקרנות הפנסיה המקיפות הוא יקבל רק את ההפרש בין קצבת הנכות, שהייתה אמורה
להיות משולמת לו מקרן הפנסיה המקיפה, לבין הגמלה.

בנוסף, אם החוסך הפך נכה והוא עובד בעבודה המשלמת לו הכנסה, יבדקו מה סך הכנסותיו מקצבת הנכות המשולמת לו מקרן הפנסיה המקיפה ומהמשכורת. אם הכנסותיו מקצבת הנכות של קרן הפנסיה ומהמשכורת גבוהות מהכנסתו טרם הנכות, הרי שחלק מקרנות הפנסיה המקיפות יקזזו חלק מקצבת הנכות.

בחלק מקרנות הפנסיה המקיפות יבקשו מהחוסך או שאיריו, למצות ראשית את זכויותיהם מהמקור האחר ויתנו בכך תשלום מקרן הפנסיה המקיפה. חלק מקרנות הפנסיה המקיפות ישלמו לחוסכים או לשאיריהם מקדמות ואחר כך יתקזזו בהתאם לקצב קבלת הגמלאות מהמקור האחר. לכן, מומלץ לברר מראש מה קובע תקנון קרן הפנסיה המקיפה במקרה נכות/פטירה, לבחור את קרן הפנסיה המקיפה המתאימה לנו ולהתעדכן מדי שנה בשינויים שהוכנסו לתקנון.

שאירים בקרן פנסיה מקיפה

בקרנות הפנסיה המקיפות השונות מבטיחים את מעמדם של שאירי החוסך על ידי הבטחת הגנה ביטוחית עבורם.
השאירים בקרן פנסיה מקיפה הם:

  • אלמן/נה
  • בן/בת זוג
  • יתומים
  • הורים

בעת הצטרפותו של החוסך לקרן פנסיה מקיפה הוא מתבקש למלא את פרטי בן/בת זוגו ושמות ילדיו. אם אין לו בן/בת זוג אך יש לו ילדים, יאפשרו לו חלק מקרנות הפנסיה המקיפות, לבחור בשאיר חליפי (בדרך כלל הורה של החוסך או הורה של אם ילדיו). אותו שאיר חלופי יקבל את קצבת השאירים במקרה מות החוסך וידאג לילדיו של החוסך. אם החוסך רווק ללא בן/בת זוג או ילדים הרי שקרן הפנסיה המקיפה פוטרת אותו מתשלום עלויות ביטוח עבור בן/בת זוג או ילדים ומתירה לו לציין שמות מוטבים שיקבלו את הכספים שצבר במקרה מותו חס וחלילה. בהיעדר ציון שמות מוטבים, יקבלו היורשים כספים אלה.

ניתן למצוא מספר הגדרות לשאירים בקרנות הפנסיה המקיפות. כך למשל, קרנות הפנסיה המקיפות מגדירות את המושג אלמנים ואלמנות ומתייחסות לנושא הנישואים או תקופת המגורים המשותפים ללא נישואים, קיומם של ילדים משותפים ואף הכרת בית משפט במעמדו החוקי של בן/בת הזוג כידוע/ה בציבור. ישנה אפילו התייחסות למצב היפותטי בו יהיו כמה אלמנות/אלמנים בו זמנית.

קרנות הפנסיה המקיפות מגדירות גם את המושג יתומים וכוללות התייחסות לקשר דם, אימוץ, בנים חורגים ובנים מוגבלים שאינם מסוגלים לפרנס את עצמם לבדם ותלויים בחוסך לפרנסתם.

קרנות הפנסיה המקיפות מגדירות גם את המושג הורים וכוללות התייחסות לנושא קשר דם או היעדרו (הורים מאמצים/הורים חורגים).

קרנות פנסיה מקיפות מבטיחות את מעמדם של השאירים ומאפשרות בחירה במוטבים אחרים רק אם לא קיימים שארים. ביטוח מנהלים גמיש יותר מבחינה זו שכן מאפשר קביעת מוטבים שונים מהשאירים למעט חלק פיצויי
הפיטורין המיועד כחוק לשאירים.

חשוב להכיר את הגדרת השאירים בקרן הפנסיה המקיפה, בה בוחרים לחסוך, על מנת להבטיח את תשלום קצבת השאירים. התשלום לשאירים נקבע על פי התקנון של קרן הפנסיה המקיפה ועל פי האפשרויות שבחרנו מתוכו.

הנושא חשוב בעיקר כאשר אתם מצויים בתהליך פירוד, תהליך גירושים, גרים עם ידוע/ה בציבור וכיוצ"ב.

חשוב לדעת שכתיבת צוואה, אינה קובעת לקרן הפנסיה המקיפה למי לשלם וכיצד. על כן, יש לוודא מידי פעם, מי השאירים שלכם בקרן הפנסיה המקיפה ולעדכן את השאירים והמוטבים בקרן הפנסיה לפי הצורך בהודעה מסודרת ובכתב. כך ניתן להבטיח כי הכספים שחסכתם או ביטחתם, אכן יגיעו במידת האפשר, לידיים
המתאימות מבחינתכם.

תשואה דמוגרפית ומאזן אקטוארי בקרן פנסיה מקיפה

מדי חודש בודקת קרן הפנסיה המקיפה את התשואה הדמוגרפית, שהינה ההפרש בין סך התשלומים החדשים
שאושרו לתשלום עבור קצבאות הנכות והשאירים לבין עלויות הביטוח שנגבו. אם סך התשלומים החדשים שאושרו לתשלום על ידי הקרן עבור הקצבאות החדשות, עולה על ההכנסות מדמי הסיכון, הרי שנרשמת בקרן הפנסיה המקיפה תשואה דמוגרפית שלילית.

ובמילים אחרות, אם הקרן מגלה שהיא צריכה לשלם (עכשיו ובעתיד) יותר כסף מאשר גבתה לכיסוי תשלומים אלה, הרי שהיא במצב של תשואה דמוגרפית שלילית.

במקרה כזה תשתמש קרן הפנסיה המקיפה בכספיהם של כלל החוסכים על מנת לשלם את הפער שנוצר. כאן בעצם מופעל מנגנון הערבות ההדדית, המדגים את מעמדם של החוסכים בקרן פנסיה כמבטחים של עצמם.

כמובן, שאם נוצרת תשואה דמוגרפית חיובית, היא מתווספת לחסכונות הצבורים של כלל החוסכים בקרן הפנסיה המקיפה. בפועל בשנים האחרונות 2006-2009 רשמו רוב קרנות הפנסיה המקיפות, תשואה דמוגרפית חיובית
בשיעור של כ 0.2%-2.5% כלומר, קרנות הפנסיה המקיפות הצליחו לחזות נכונה את עלויות הביטוחים ולא פגעו בחסכונות הצבורים של החוסכים בהן.

מטבע הדברים, הצלחתן של רוב קרנות הפנסיה המקיפות, ביצירת תשואה דמוגרפית חיובית במהלך השנים האחרונות, אינה ערובה להצלחתן גם בשנים הבאות.

בנוסף, אחת לשנה (או בתדירות גבוהה יותר בהתאם לתקנון), מבצעת קרן הפנסיה המקיפה בדיקת מאזן אקטוארי. איזון אקטוארי הינו מצב בו קרן הפנסיה המקיפה שומרת על האיזון בין ההתחייבויות שלה לחוסכים, לפנסיונרים ולמקבלי קצבאות (שאירים ונכות) לבין הנכסים שצברו ושהם עתידים לצבור. קרן פנסיה מקיפה מחשבת את התשלומים הדרושים במקרי מוות ונכות, על פי הנחות סטטיסטיות כפי שעושות חברות הביטוח. קרן הפנסיה המקיפה מתחשבת גם בפרמטרים כגון ריבית, צפי תשואה שתושג בהשקעות ועוד. חישוב הגרעון או העודף האקטוארי נעשה בנפרד עבור החוסכים והפנסיונרים.

אם נמצא בבדיקה כי קיים גרעון אקטוארי, הרי שהסכום הצבור של כל חוסך, הקצבה המשולמת לפנסיונרים והקצבה המשולמת לשאירים, יעודכנו בהתאם לגרעון האקטוארי. אם נמצא כי קיים עודף אקטוארי הרי שסכומים אלה יעודכנו בהתאם לעודף.

כלומר, בקרן פנסיה מקיפה במקרה של חריגה מהחישובים והתחזיות, מי שישלם את ההפרש יהיו העמיתים ומקבלי הפנסיות.

חישוב יתרת החיסכון הצבורה בקרן פנסיה מקיפה

קרן פנסיה מקיפה מחשבת עבור החוסכים את החיסכון שמצטבר עבורם אשר נקרא גם, יתרת הזכאות הצבורה.

החיסכון שמצטבר עבור החוסכים כולל את ההפקדות שמועברות לקרן הפנסיה ואז מוסיפים להם (או גורעים) את התשואה שהושגה בהשקעות ואת התשואה הדמוגרפית (ראו הסבר למעלה) ומפחיתים מהם את דמי הניהול,
דמי הסיכון (עלויות הביטוח) ועלויות אחרות.

תקנון קרן פנסיה מקיפה

קרן פנסיה מקיפה פועלת על פי תקנון המסדיר את זכויות וחובות החוסכים והפנסיונרים.

החברה המנהלת של קרן הפנסיה המקיפה רשאית לשנות את התקנון מעת לעת באישור הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר. תקנון קרן פנסיה מקיפה אינו נחשב לחוזה ולכן ניתן לשנות את זכויותיו של החוסך המופיעות בתקנון להיטיב או לפגוע בהן.

מאפיין זה של קרן פנסיה מקיפה, מאפשר לה להרע את תנאי החוסכים מבלי שיוכלו להתנגד לכך. ביטוח מנהלים אינו מאפשר לחברת הביטוח לשנות את התנאים לרעת החוסכים באותה קלות. ביטוח מנהלים מבוסס על פוליסה שהינה חוזה בין החוסך לחברת הביטוח. חברת הביטוח אינה יכולה לשנות את הפוליסה לרעת החוסך, אלא במקרים חריגים מאוד ורק לאחר קבלת אישור הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר.

זכאות להשקעה באגרות חוב מיועדות

קרן פנסיה מקיפה זכאית להשקיע 30% מהכספים הנחסכים בה באגרות חוב ממשלתיות המבטיחות תשואה וריבית של כ-4% לשנה. זכות זו אינה קיימת לשאר החסכונות הפנסיונים כביטוח המנהלים, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.
זכות זו היא יתרון של קרן הפנסיה המקיפה על פני שאר החסכונות הפנסיונים, במיוחד בשעות משבר בשוק ההון.

המשמעות של זכות זו היא שלגבי 30% מהכספים הנחסכים בקרן פנסיה מקיפה, החוסכים יכולים להיות שקטים יחסית במקרי משבר בשוק ההון. הסיבה לשקט היחסי היא ההשקעה באגרות חוב של מדינת ישראל. אגרות חוב של מדינת ישראל נחשבות להשקעה סולידית (נכון לכל שנות קיומה של מדינתנו וגם לזמן כתיבת שורות אלה באוגוסט 2010) השומרת על הערך ובעלת תשואה מובטחת.

כך למשל, בשנת 2008 שנת המשבר בשוק ההון, ירד שווי נכסיהן של קרנות הפנסיה המקיפות בשיעור של כ 10% בשווי הנכסים. ירידת שווי הנכסים האמורה הייתה נמוכה מאוד לעומת הפסד של עשרות אחוזים שנרשם בהיקף החיסכון של המבוטחים בחלק מביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות ההשתלמות. מאפיין זה של השקעה באגרות חוב מיועדות הינו גורם ממתן המאפשר לקרנות הפנסיה המקיפות להיות פחות תנודתיות.

לסיכום קרנות הפנסיה המקיפות

במאמר זה דנו במאפייניה של קרן פנסיה מקיפה כולל קיזוז קצבאות המגיעות לנו מקרן הפנסיה המקיפה קביעת זכויות ביטוחיות לשאירים, תשואה דמוגרפית ומאזן אקטוארי וזכאות להשקעה באגרות חוב של המדינה.

בקרוב נפרסם מאמרים נוספים בנושא קרנות פנסיה מקיפות כולל דוגמא מספרית להשקעה בקרן פנסיה מקיפה ודיון בהטבות המס הניתנות לשכירים ולעצמאים בהשקעה בקרן פנסיה מקיפה.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן