מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – קרן פנסיה מקיפה – מאפיינים עיקריים – חלק ב'   (מאי 16, 2010)

בחלק הראשון של המאמר מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – קרן פנסיה מקיפה – מאפיינים עיקריים – קראנו על מטרות ההשקעה בקרן פנסיה מקיפה, היקף הסכום המושקע ותקופת החיסכון. בנוסף, הבנו את תפקידה של המשכורת הקובעת לקצבת שאירים וקצבת נכות בקביעת היקף הביטוחים שאנו רוכשים דרך קרן הפנסיה המקיפה.

זהו חלקו השני של המאמר ובו נתאר לכם מאפיינים עיקריים נוספים בקרן פנסיה מקיפה. מאפיינים אלה הינם מתחום הביטוח וכוללים הסבר על עלויות הביטוחים שתרכשו דרך קרן הפנסיה המקיפה ומסלולי הביטוח העומדים לרשותכם.

שימו לב כי במהלך קריאת המאמר הנוכחי יוזכרו מונחים המוסברים בהרחבה בחלקו הראשון של המאמר וניתן
להיעזר בו בעת הצורך.

להלן פירוט מאפיינים עיקריים בקרן פנסיה מקיפה השייכים לתחום הביטוח:

כיסוי ביטוחי למקרה מוות ומקרה נכות בטרם גיל הפרישה

ההפקדות בקרן פנסיה מקיפה משמשות לצבירת החיסכון לגיל פרישה ולרכישת ביטוחים אשר יבטיחו קבלת קצבת שאירים וקצבת נכות.

קצבת השאירים תשולם למשפחתו של השכיר/עצמאי אם חס וחלילה ילך לעולמו בטרם יגיע לגיל הפרישה (ובטרם יקבל קצבת זקנה מקרן הפנסיה). קצבת השאירים מחושבת על ידי הכפלת שיעור הכיסוי הביטוחי שבחר החוסך
בשכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכות (ראו הסבר מפורט על שכר קובע לקצבת שאירים וקצבת נכות במאמר הקודם, מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – קרן פנסיה מקיפה – מאפיינים עיקריים).

בחירת שיעור הכיסוי הביטוחי בעת נכות או מוות למשל 75% מהשכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכים, נעשה בהתאם למוצע במסלולי הביטוח שבקרן הפנסיה המקיפה בה אנו משקיעים. מסלולי הביטוח מוצעים לחוסך על פי
גילו בעת ההצטרפות לקרן הפנסיה המקיפה, מינו ואחוזי ההפקדה מהמשכורת וכן על פי סוג השאירים.
לעיתים ייקבעו אחוזי הכיסוי הביטוחי במסלולי הביטוח על פי תאריך ההצטרפות האחרון לקרן הפנסיה המקיפה (אם הייתה הפסקה בהפקדות והחוסך חידש את חברותו בקרן הפנסיה המקיפה).
כמו כן, במקרה שהחוסך משך כספים מחלק התגמולים לפני הגיעו לגיל הפרישה, יתכן כי אחוזי הכיסוי הביטוחי ייקבעו מחדש על פי גיל החוסך בעת משיכת הכספים.

קצבת נכות תשולם לשכיר/עצמאי (לפני הגיעו לגיל הפרישה ולפני קבלת קצבת זקנה מקרן הפנסיה) אם חס וחלילה ייקלע למצב נכות שימנע ממנו לעבוד. קצבת הנכות במקרה של נכות מלאה (נכות מלאה היא כאשר קובעים לנו
שיעור נכות מעל 75%) מבטיחה שיעור כיסוי ביטוחי בשיעור מסוים (המופיע במסלול הביטוח שבחרנו) מהשכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכות.

בחלק מקרנות הפנסיה המקיפות, מופחת השיעור המקסימאלי שישולם בעת נכות מלאה, ככל שגיל ההצטרפות לקרן הפנסיה מאוחר יותר. כך למשל, מי שהצטרף לקרן פנסיה מקיפה, מאוחר יחסית בגיל 45, למסלול ברירת
המחדל, יקבל במקרה נכות מלאה, כיסוי חודשי נמוך של עד 25%-30% מהשכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכות. עם זאת, ברוב קרנות הפנסיה המקיפות יכול החוסך לבחור במסלול ביטוח ספציפי (שאינו ברירת המחדל) כך שיתאפשר לו לשלם ולקבל כיסוי במקרה נכות של עד 75% מהשכר הקובע לקצבת השאירים וקצבת הנכות.

מסלולי ביטוח בקרנות הפנסיה המקיפות שונים זה מזה ויש לקרוא היטב את התקנון ולבדוק מהו אחוז הכיסוי בכל מסלול ביטוח לכל גיל הצטרפות. בנוסף, כדאי לבדוק כי מסלול הביטוח שבחרנו אכן מחשב את קצבת הנכות וקצבת השאירים לפי מלוא השכר לפיו אנו מפקידים. אם לא נעשה כן הרי שהדבר עלול לפגוע בנו ובשאירים.

במאמר הקודם מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – קרן פנסיה מקיפה – מאפיינים עיקריים, דנו בבעייתיות חישוב המשכורת הקובעת לפי שיעורי הפקדות שונים מאלה שאנו מפקידים בפועל בסעיף: חישוב המשכורת הקובעת ושיעור ההפקדות המקובל בקרן פנסיה מקיפה.

בנוסף כדאי לוודא שקרן הפנסיה המקיפה שייכה אותנו למסלול הביטוח שבחרנו וכי הוא מתאים לשיעורי ההפקדות בפועל.

ניתן לפנות לקרן הפנסיה בכתב ולהסביר מה דרוש לנו. לדוגמא ניתן לכתוב כי אנו מעוניינים בהגדלת הביטוח לקצבת
השאירים ולבקש מכתב אישור המתאר את הכיסוי כעת לעומת הכיסוי שניתן בעבר. בנוסף, בדו"ח השנתי, שמקבלים הביתה במהלך החודשים מרץ-אפריל כל שנה, ניתן לבדוק מה השכר הקובע לקצבת שאירים ולקצבת נכות שחושב לנו ומהו מסלול הביטוח אליו אנו משויכים.

מסלולי ביטוח בקרן פנסיה מקיפה

קרן הפנסיה המקיפה מציעה לחוסכים בה מספר מסלולי ביטוח לפיהם יקבעו זכויותיהם וזכויות משפחתם. מסלולי הביטוח קובעים את קצבת השאירים שתשולם בעת פטירה של החוסך לפני גיל הפרישה ואת קצבת הנכות שתשולם לחוסך בעת נכות לפני גיל הפרישה.

החוסכים בוחרים את מסלול הביטוח המתאים להם לפי העדפתם ומוסרים את החלטתם בכתב ועל פי נוסח שתקבע החברה המנהלת של קרן הפנסיה המקיפה. ניתן לבצע הבחירה במסלול ביטוח לא רק בעת ההצטרפות אלא גם במשך כל תקופת החיסכון בקרן הפנסיה המקיפה ובתנאי שהחוסך הוא במעמד עמית פעיל, כלומר ממשיך בהפקדותיו.

לעיתים יתנו קרנות הפנסיה המקיפות את המעבר בין מסלול ביטוח למסלול ביטוח אחר במילוי הצהרה על מצב הבריאות ואף בבדיקות רפואיות ובעקבותיהן אף יוסיפו התניות והחרגות על הכיסוי הביטוחי לו זכאי החוסך.
בנוסף, יתנו חלק מקרנות הפנסיה המקיפות את המעבר בין מסלול ביטוח למסלול ביטוח אחר, בצבירת וותק מינימאלי (תקופת אכשרה) לסכום הכיסוי הביטוחי שנוסף בעקבות המעבר, ואף יגבילו את הסכום שיתווסף.

בדרך כלל מאפשרת קרן הפנסיה המקיפה מעבר בין מסלול ביטוח למסלול ביטוח אחר תוך שמירה על גיל ההצטרפות האחרון. עם זאת, יש לוודא זאת מראש ובכתב עם קרן הפנסיה ובטרם יבוצע כל שינוי. חלק מקרנות הפנסיה המקיפות מתחשבות בגידול מסוים בכיסוי הביטוחי הנובע משינוי במצב המשפחתי ואינן מוסיפות התניות. כך למשל, חלקן לא יוסיף התניות, אם חלה עליה של עד 20% בכיסוי הביטוחי בשל נישואין או לידת ילד וכל עוד השינוי נערך עד 3-6 חודשים לאחר השינוי במצב המשפחתי.

חוסך שלא בחר מסלול ביטוח יבוטח במסלול ברירת המחדל. בדרך כלל נקרא מסלול ברירת המחדל בשם מסלול כללי / מסלול בסיסי / מסלול מקיף.

מסלולי הביטוח המוכרים הם:

טבלה 1: דוגמא למסלולי ביטוח מתוך תקנון של אחת מקרנות הפנסיה המקיפות

להלן (ראה טבלה מס' 1) דוגמא למסלולי ביטוח מתוך תקנון של אחת מקרנות הפנסיה המקיפות.

מסלול ברירת המחדל – מסלול כללי / מסלול בסיסי / מסלול מקיף

מסלול זה מבטיח כיסוי ביטוחי של 75% מהשכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכות במקרה נכות מלאה. כמו כן, מבטיח מסלול זה אחוזים ההולכים ויורדים לקצבת השאירים כך שחוסך גבר שהצטרף לקרן הפנסיה המקיפה בגיל
28-30 יקבל עבור שאיריו כיסוי של 80%-70% מהשכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכות. חוסכת בגילאים אלה כבר תקבל עבור שאיריה רק 70%-63% מהשכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכות.

אם ההצטרפות של החוסך תהיה בגיל מאוחר יותר 38-40 הכיסוי הביטוחי עבור השאירים יורד ל 48%-43% מהשכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכות. אצל אישה החוסכת ומצטרפת בגיל 38-40 הכיסוי הביטוחי לשאירים
יורד ל 41%-36%.

מסלול ברירת המחדל הוא המסלול הפופולארי ביותר בקרב החוסכים, מעל ל 90% מהחוסכים כלולים בו. עם זאת, להערכתנו הפופולאריות שלו אינה נובעת מבחירה אמיתית של החוסכים אלא מכך שמדובר בברירת המחדל.

חשוב לדעת שקרנות הפנסיה המקיפות מציעות אחוזים שונים במסלולי הביטוח. כך למשל, ניתן למצוא מסלול כללי בקרן פנסיה מקיפה אחת המציע אחוזים שונים מאלה המוצעים במסלול ביטוח כללי בקרן פנסיה מקיפה אחרת. לכן יש לבחון היטב את תקנון קרן הפנסיה המקיפה וטבלאות מסלולי הביטוח לפני הבחירה.

כמו כן, בטרם תאשרו מסלול ביטוח לפיו תחסכו, בידקו שהוא אכן מתאים ומספיק לצורכיכם ודרישות שאיריכם בעת הצטרפותכם. בדיקת התאמת מסלול הביטוח חשובה גם במהלך תקופת החיסכון בקרן הפנסיה המקיפה.

מסלול עתיר ביטוח

לצפיה בדוגמא למסלולי ביטוח מתוך תקנון של אחת מקרנות הפנסיה המקיפות ראה טבלה מס' 1, למעלה.

מסלול זה המבטיח כיסוי ביטוחי גדול ממה שקיים במסלול ברירת המחדל. לרוב הוא מציע כיסוי ביטוחי של 75% מהשכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכות בעת מקרה נכות מלאה ו 100% שישולמו לשאירים מהשכר הקובע
לקצבת שאירים וקצבת נכות בעת מקרה מוות, וזאת עד לגילאי הצטרפות מאוחרים. מסלול ביטוח זה מבטיח את התנאים האלה לגבר שמצטרף לקרן הפנסיה המקיפה עד גיל 41 ולאישה עד גיל 54.

בקרנות הפנסיה המקיפות ניתן למצוא מספר גרסאות למסלול זה המאפשרות כוונון עדין יותר של ביטוח מוטה לקצבת השארים או לחלופין ביטוח מוטה לטובת קצבת הנכות.

מסלול עתיר חיסכון

לצפיה בדוגמא למסלולי ביטוח מתוך תקנון של אחת מקרנות הפנסיה המקיפות ראה טבלה מס' 1, למעלה.

מסלול זה מאפשר צבירת חיסכון גדול יותר ומפחית מאוד את הכיסוי לקצבת הנכות וקצבת השאירים.

מסלול זה מבטיח אחוזים ההולכים ויורדים לקצבת הנכות כך שחוסך גבר שהצטרף לקרן הפנסיה המקיפה עד גיל 29 יקבל כיסוי של 37.5% מהשכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכות בעת נכות מלאה. חוסכת תקבל אחוזים אלה אם תצטרף עד גיל 27.

אם ההצטרפות של החוסך לקרן הפנסיה הייתה בגיל מאוחר יותר 30-40, הכיסוי הביטוחי עבור הנכות המלאה יורד ל 36%-21% מהשכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכות. אצל חוסכת שמצטרפת בגילאי 30-40 הכיסוי הביטוחי עבור נכות מלאה כבר יורד ל 31%-18% מהשכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכות.

בנוסף, מבטיח מסלול זה אחוזים ההולכים ויורדים לקצבת השאירים כך שחוסך גבר שהצטרף לקרן הפנסיה המקיפה עד גיל 29 יבטיח לאלמנתו כיסוי של 33%-25% מהשכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכות ו 50%-38% ליתומיו. חוסכת תקבל אחוזים דומים לאלה עבור שאיריה אם תצטרף עד גיל 27.

נזכור כי האחוזים המוצגים משתנים בין קרנות הפנסיה המקיפות השונות ולכן יש לבחון אותם היטב לפני הבחירה.

כמו כן, כדאי לבדוק האם יש לכם פתרונות ראויים למקרה נכות ולמקרה פטירה לפני בחירה במסלול ביטוח זה ושהוא אכן מתאים לצורכיכם ודרישות משפחתכם בעת הצטרפותכם וגם במהלך חיי החיסכון בקרן הפנסיה המקיפה.

בנוסף קיימים מסלולי ביטוח נוספים הדומים למסלולים הקודמים כולל האפשרות שהביטוח בהם נגמר בגיל 60 (ולא עד גיל 64 לאישה או גבר לגיל 67).

בנוסף, קיים מסלול ביטוח המאפשר לחוסך חד הורי רכישת כיסוי ביטוחי ליתומים ולהורה נבחר במקום עבור בן/בת זוג.

ישנן גם קרנות פנסיה מקיפות המציעות מסלול אישי המאפשר קביעת שיעור קצבת הנכות וקצבת השאירים לבן/בת הזוג בהתאם לטבלת בחירה וגיל הפרישה.

מסלולי הביטוח האלה מאפשרים התחשבות בחוסכים שהינם רווקים ללא ילדים או שהינם חד הוריים לילדים. מסלולי ביטוח אלה גמישים ומאפשרים לרווק לוותר על רכישת ביטוח לקצבת שאירים לפרק זמן מסוים ולחד הורי לוותר על רכישת ביטוח לקצבת בני זוג ולבחור בשאיר חלופי כגון הסב או הסבתא. מעמדו של החוסך בקרן הפנסיה המקיפה כרווק ללא ילדים הזכאי למסלול האמור תקף ל 24 חודשים בלבד ובסיומם עליו לבקש פטור מחודש מתשלום עבור הכיסוי הביטוחי לשאירים.

חשוב גם לדעת שעם נישואיו של הרווק או הולדת ילד עליו למהר ולהודיע על כך בכתב לקרן הפנסיה המקיפה. הודעה זו בדבר שינוי מצבו המשפחתי הכרחית כדי להבטיח את מעמדם של בני הזוג והילדים כשאירים. אם לא
יעשה כן עלולים השאירים להיוותר ללא כל.

דמי סיכון – עלות רכישת הביטוחים בקרן פנסיה מקיפה

הזכות לקצבת שאירים או קצבת נכות שמורה לכל החוסכים בקרן פנסיה מקיפה. החוסכים משלמים עבור ביטוחים נלווים אלה עלויות הנקראות דמי סיכון. בעת ההצטרפות לקרן פנסיה מקיפה אנו נתבקש למלא פרטים כולל מין החוסך, גיל החוסך, שכר (שכר שממנו יחשבו לנו את ההפקדות) גיל השאירים ומין השאירים.

כמו כן, בחלק מקרנות הפנסיה המקיפות יבקשו מאיתנו פירוט לגבי מצב בריאותנו. כתוצאה מכך, בקרנות פנסיה
מקיפות
, שאינן שואלות על מצב הבריאות, ייתכן מצב בו חוסכים בריאים יקבלו את אותן הזכויות לכיסוי ביטוחי כחוסכים הסובלים מבעיות רפואיות. נכון למאי 2010, דמי הסיכון שגובה קרן הפנסיה המקיפה, נחשבים זולים מאוד לעומת עלויות הביטוחים לו היו נרכשים דרך חברות הביטוח.

חלק מקרנות הפנסיה המקיפות גובות דמי סיכון בהנחה ניכרת של 75%-50% לעומת המחיר של אותם ביטוחים בחברות הביטוח.

חישוב דמי הסיכון או עלות הביטוח בקרן הפנסיה המקיפה

החוסכים בקרן פנסיה מקיפה משלמים מדי חודש דמי סיכון עבור ביטוחים המקנים להם זכאות לקצבת נכות וקצבת שאירים.

כדי לגבות את דמי הסיכון (עלות הביטוח) לביטוח הנכות, מחשבת קרן הפנסיה המקיפה לכל חוסך מה תהיה קצבת הנכות שתשולם לו וסכום ההפקדה שישולם במקומו לחלק החיסכון והפיצויים, אם חלילה יקלע למצב נכות. בנוסף, כדי לגבות את דמי הסיכון לביטוח החיים מחשבת קרן הפנסיה המקיפה לכל חוסך מה יהיה סך התשלומים שישולמו לשאיריו, אם חלילה ימות.

קצבאות הנכות וקצבאות השאירים מחושבות לפי אחוז הכיסוי הביטוחי שבחר החוסך כפול השכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכות. אחוז הכיסוי הביטוחי נקבע על פי מסלול הביטוח שבחר החוסך.

להלן דוגמא מספרית לחישוב דמי הסיכון (עלות הביטוח) בקרן פנסיה מקיפה, לצורך הבנת הדוגמא צרפנו מספר
טבלאות רלבנטיות. הטבלה הראשונה היא דוגמא למסלול ביטוח בקרן פנסיה מקיפה מתוך תקנון של אחת מקרנות הפנסיה המקיפות, ראה טבלה מס' 2.
טבלה 2: דוגמא למסלולי ביטוח מתוך תקנון של אחת מקרנות הפנסיה המקיפות

חישוב עלות ביטוח הנכות בקרן פנסיה מקיפה

לדוגמא: חוסך ששנת לידתו 1975, מצטרף לקרן הפנסיה המקיפה בגיל 35 (וזהו גם גילו הנוכחי). נניח כי משכורתו הקובעת לקצבת שאירים וקצבת נכות היא 10,000 ש?ח. החוסך מפקיד יחד עם מעסיקו 11.5% לתגמולים ועוד 6% לפיצויי הפיטורין. כמו כן, החוסך בוחר את מסלול הביטוח הנקרא פנסיה מקיפה ומתכוון לחסוך עד גיל 67 ולכן על פי הדוגמא שצרפנו – ראה טבלה מס' 2 – קצבת הנכות שלו תהיה 5,650 ש?ח (לפי 56.5% כיסוי ביטוחי לקצבת נכות כפול השכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכות).

בנוסף, חשוב לדעת כי בעת נכות מלאה, משלמת קרן הפנסיה המקיפה במקום העובד והמעביד את החיסכון לפנסיה. קרן הפנסיה המקיפה משלמת את שיעור ההפקדות שבוצע עד כה מתוך השכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכות. החיסכון לפנסיה שישולם על ידי קרן הפנסיה המקיפה נקרא גם זקיפת דמי הגמולים.

לכן, במקרה שתקבע לחוסך שלנו נכות מלאה, ישולמו על ידי קרן הפנסיה המקיפה דמי הגמולים בשיעור של 17.5% (11.5%+6%) מתוך המשכורת הקובעת לקצבת שאירים וקצבת נכות כלומר יופקדו בחיסכון לפרישה 1,750
ש"ח.

לפני ההפקדה תנכה קרן הפנסיה מדמי הגמולים דמי ניהול מקסימאלים של 6%. כלומר בפועל יופקדו דמי הגמולים נטו בהיקך של 1,645 ש"ח.

למעשה, כדי לחשב את עלות הביטוח במקרה נכות, מחשבת קרן הפנסיה המקיפה מהי החשיפה שלה לחוסך במקרה של נכות מלאה (שיעור נכות 75% ומעלה). כלומר, קרן הפנסיה המקיפה מחשבת את הפיצוי החודשי המירבי שיגיע לחוסך ומוסיפה על כך גם את תשלום דמי הגמולים שהיא משלמת במקומו. לכן, סך החשיפה החודשית של קרן הפנסיה המקיפה, במקרה של נכות מלאה של החוסך שהצגנו בדוגמא הוא 5,650 ש""ח ועוד 1,645 ש"ח, סך הכל קצבת נכות ודמי גמולים בהיקף של 7,295 ש?ח לחודש.

כעת ניגשים לחישוב דמי הסיכון למקרה נכות, בחישוב זה נשתמש בטבלת עלות ביטוח נכות בקרן פנסיה מקיפה, ראה דוגמא לטבלת עלות ביטוח נכות בקרן פנסיה מקיפה – ראה טבלה מס' 3.
טבלה 3: דוגמא לטבלת עלות ביטוח נכות בקרן פנסיה מקיפה

כדי למצוא כמה יעלה לחוסך לבטח קצבת נכות + דמי גמולים בשווי של 7,295 ש?ח תחלק הקרן את הסכום  ,1,000 ותכפיל במקדם העלות מהטבלה המתאימה.

את מקדם העלות שהוא העלות החודשית בשקלים לכל 1,000 ש""ח ביטוח, ניתן למצוא בטבלה מתאימה בקרן הפנסיה המקיפה. הטבלה מפרטת מהי העלות החודשית בשקלים לביטוח נכות, על פי מין החוסך, גילו הנוכחי ולפי
גיל הפרישה המתוכנן.

על פי הדוגמא שצרפנו, ראה דוגמא לטבלת עלות ביטוח נכות בקרן פנסיה מקיפה – טבלה מס' 3.

מקדם העלות החודשית לסיכון נכות לחוסך שלנו (גבר החוסך לגיל 67 ושגילו הנוכחי 35) הוא 8.39 ש"ח לכל 1,000 ש"ח.

לכן בחישוב שלנו תגבה קרן הפנסיה המקיפה 61.2 ש?ח לחודש כדי שהחוסך יקבל את הכיסוי הביטוחי האמור. החישוב הוא 7,295 ש"ח לחלק ל 1,000 כפול 8.39 ש"ח. בעוד שנה כאשר החוסך יגיע לגיל 36 כבר תגבה קרן
הפנסיה המקיפה
לפי 8.56 ש""ח לכל 1,000 ש""ח כלומר 62.4 ש""ח לחודש.

חישוב עלות ביטוח השאירים בקרן פנסיה מקיפה

מלבד עלות הביטוח לקצבת הנכות, מחשבת קרן הפנסיה המקיפה גם את עלות הביטוח לשאירים. למעשה כדי לחשב את עלות הביטוח לביטוח השאירים, מחשבת קרן הפנסיה המקיפה מהי החשיפה שלה לחוסך במקרה מותו.
כלומר, קרן הפנסיה המקיפה מחשבת את סך כל הפיצויים החודשיים שיגיעו לשאירים על פי התקופה המגיעה להם (אלמן / אלמנה לכל החיים, יתומים עד גיל 21 בדרך כלל ולעיתים גם הורים).

ראשית מחשבים את קצבת השאירים לפי אחוז הכיסוי הביטוחי לשאירים מתוך מסלול הביטוח שבחר החוסך כפול
השכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכות.

בדוגמא שלנו החישוב הוא 56.5% כפול 10,000 ש"ח שהם 5,650 ש"ח.

שנית, מכפילה קרן הפנסיה המקיפה את קצבת השארים שחושבה במקדם המתאים לשאירים.

מקדם השארים נלקח מתוך טבלה מתאימה בתקנון הנקראית בשמות שונים כגון: "כיסוי מוות" או "סכום בסיכון בגין פנסיית שארים". בחישוב שלנו הוספנו דוגמא לטבלת עלות ביטוח חיים בקרן פנסיה מקיפה, ראה טבלה מס' 4.

טבלה 4: דוגמא לטבלת עלות ביטוח חיים בקרן פנסיה מקיפה

המקדמים נקבעים על פי מין החוסך, מצבו המשפחתי, גילו הנוכחי, שנת לידתו, מסלול הביטוח ואחוזי הפיצוי המגיעים לכל שאיר (למשל 60% לבן/בת זוג ו 40% ליתומים מתחת לגיל 21 או 0% לבן/בת זוג ו 100% ליתומים מתחת לגיל 21).

בדוגמא שלנו חישוב הסכום בסיכון בגין פנסית שאירים הוא 5,650 ש""ח כפול 227.6521 ושוויו 1,286,234 ש"ח.

כך מחשבת קרן הפנסיה המקיפה את סך התשלומים שיהיה עליה לשלם לשאירים במקרה מות החוסך.

בשלב שלישי של החישוב מפחיתה קרן הפנסיה המקיפה את יתרת החיסכון שנצברה עד כה מסך הסכומים שיש
לשלם לכל השאירים וכך מקבלת את הסכום נטו שתהיה חייבת לשלם לשאירים.

בדוגמא שלנו החוסך רק הצטרף לקרן הפנסיה המקיפה וכלל לא הספיק לצבור חיסכון ולכן סכום הביטוח
נותר 1,286,234 ש"ח.

לו היה חוסך ותיק יותר היינו מפחיתים בשלב זה את החיסכון שהספיק לצבור ולכן מבטחים סכום נמוך יותר. כעת משהגענו לסכום הביטוח הנחוץ (1,286,234 ש""ח) מחשבת קרן הפנסיה המקיפה את עלות ביטוח הסכום.

כדי לחשב את עלות ביטוח הסכום האמור יש להכפילו במקדם עלות ביטוח חיים. המקדם של עלות ביטוח חיים מצוטט עבור כל 100,000 ש?ח ולכן נחלק את סכום הביטוח הנחוץ ב 100,000 ואחר כך נכפילו במקדם עלות ביטוח החיים.

מקדם עלות ביטוח החיים נקבע על פי מינו של החוסך, גילו ושנת הלידה שלו.

ראה דוגמא לטבלת עלות ביטוח חיים בקרן פנסיה מקיפה – טבלה מס' 5.
טבלה 5: דוגמא לטבלת עלות ביטוח חיים בקרן פנסיה מקיפה

המקדם שמצאנו בטבלה המתאים לחוסך שגילו 35 ושנת לידתו 1975 הוא 2.8461. כדי למצוא כמה יעלה לחוסך לבטח את הסכום הנחוץ של 1,286,234 ש"ח תחלק הקרן את הסכום ב,100,000 ותכפיל במקדם 2.8461. בדוגמא
שלנו תחייב קרן הפנסיה המקיפה את החוסך ב 36.6 ש"ח מדי חודש כדי לבטח את שאריו. כמובן שהמחיר ישתנה כאשר יגיע לגיל 36 והמקדמים כבר יהיו שונים.

לסיכום – קרן פנסיה מקיפה – מאפיינים עיקריים – חלק ב'

במאמר זה דנו במאפייניה של קרן פנסיה מקיפה כולל דמי הסיכון ועלויות הביטוחים הנלווים הנרכשים דרך קרן פנסיה מקיפה. כמו כן תארנו את מסלולי הביטוח המוצעים בקרנות הפנסיה המקיפות.

בחלקו השלישי של המאמר מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – קרן פנסיה מקיפה – מאפיינים עיקריים – חלק ג', נדון בסוגי חוסכים בקרן פנסיה מקיפה ובמאפיינים נוספים מתחום הביטוח כגון תקופת ארכת הביטוח,
תקופת האכשרה, תשלום דמי הגמולים (שחרור) הסדר ריסק ומקדם ההמרה.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן