תיק השקעות 85/15 ומידת התאמתו למשקיעים סולידים   (יולי 26, 2012)

משקיעים סולידיים רבים מבקשים לשמור על כספם (על הקרן) ולהשיג תשואה חיובית. עם זאת, מזה שלוש שנים ההשקעה באפיקים הסולידיים נושאת תשואה נמוכה יחסית.

לכן, לקוחות סולידיים המבקשים לשפר במידה מסוימת את התשואות בתיק ההשקעות שלהם יכולים לשלב בין השקעה באפיקים סולידיים לבין אפיקים תנודתיים במגבלות מסוימות. תיק השקעות 85/15, מציע שילוב כאמור.

אבל מה זה בעצם תיק השקעות 85/15 ולמה חלק מהמשקיעים הסולידיים בוחרים בו ?

הגדרת תיק 85/15

תיק השקעות 85/15, הוא תיק השקעות המורכב מפיקדונות, תכניות חיסכון, פיקדונות מובנים וניירות ערך כאגרות חוב, מניות, תעודות סל וקרנות נאמנות. הרכב תיק השקעות 85/15 הינו:

  • %85 מהיקף ההשקעות מושקע באפיקים סולידיים השומרים על קרן ההשקעה בהסתברות גבוהה מאוד.
  • %15 מהיקף ההשקעות מושקע באפיקים תנודתיים עם רמות סיכון גבוהות ללא הבטחה לשמירה על הקרן.

תיק השקעות זה יכול להיות מנוהל על ידי מנהל תיקים, בית השקעות או באופן עצמאי. בניהול עצמאי מומלץ להיעזר ביועץ השקעות.

החלק הסולידי בתיק השקעות 85/15

%85 מתיק 85/15 יהיו מושקעים בהשקעות סולידיות. השקעות אלה מבטיחות בהסתברות גבוהה מאוד את הקרן והתשואה.

השקעות סולידיות כוללות בין היתר אגרות חוב (אג"ח) בעלות דירוג גבוה מאוד (AA-ומעלה) ופיקדונות בבנקים גדולים ויציבים או גופים פיננסים אחרים בעלי דירוג גבוה ועוד.

חשוב לשים לב, שהשקעות סולידיות אלה מבטיחות את השמירה על הקרן רק למי שמחזיק בהן עד סוף תקופת ההשקעה. כך לדוגמא אג"ח סולידית תבטיח את השמירה על הקרן למי שיחזיק בה עד ליום הפירעון.
עם זאת, האפיקים הסולידיים אינם מבטיחים לשמור על הקרן במהלך חיי ההשקעה (אלא רק בסופה) ובהחלט ייתכן מצב בו גם ההשקעות הסולידיות יסבלו מתנודתיות במחירן במקרה של משברים בשוק ההון.

בחלק סולידי זה של התיק, המשקיעים יכולים לצפות לקבל תשואה צנועה ונמוכה יחסית. בשנים האחרונות הייתה תשואה זו נמוכה ריאלית והיא נעה בין שברירי אחוז ל-3% לשנה. התשואה תלויה בין השאר בהיקף הסכומים שמושקעים, בטווחי הזמן להשקעה ובצפי לשינוי עתידי בתשואות השוק.

מטרת החלק הסולידי בתיק 85/15, היא להבטיח ברמת וודאות גבוהה, שהכספים שהושקעו ישמרו על ערכם וישאו תשואה חיובית. כמו כן, החלק הסולידי מבטיח רמת תנודתיות נמוכה יחסית לזו שתהיה באפיקים התנודתיים במקרה של תקופות שפל ומשבר בשוקי ההון.

החלק התנודתי בתיק השקעות 85/15

%15 הנותרים של תיק ההשקעות 85/15, יהיו מושקעים באפיקים תנודתיים אשר אינם מבטיחים את השמירה על הקרן או תשואה כלשהי.

ההשקעות התנודתיות כוללות בין היתר מניות, קרנות נאמנות, תעודות סל והשקעה במטבעות זרים (מט"ח). בנוסף, כוללות ההשקעות התנודתיות אגרות חוב בעלות דירוג נמוך מתחת לAA- או ללא דירוג וכן פיקדונות מובנים המדורגים נמוך מאוד אשר אינם מציעים שמירה על הקרן.

חשוב לשים לב, שההשקעות התנודתיות אינן מבטיחות את השמירה על הקרן או את התשואה עליהן.
האפיקים התנודתיים מאפשרים סיכוי לקבלת תשואה גבוהה מאוד של עשרות אחוזים ומצד שני חושפים את המשקיעים לסיכון והפסד בהשקעה.

בחלק תנודתי זה של התיק, יכולים המשקיעים לצפות לקבל תשואה גבוהה יחסית לזו שיקבלו מהאפיקים הסולידיים. בשנים 2009-2010 עלו האפיקים התנודתיים בעשרות אחוזים וישנם משקיעים שהרוויחו 50%-100% על השקעתם. לעומת זאת, בשנות משבר בשוק ההון כמו המשבר שאירע ב 2008 הפסידו המשקיעים 30%-50% באפיקים התנודתיים.

מטבע הדברים התשואה שנוכל להרוויח מהשקעה באפיק תנודתי תלויה בבחירת ההשקעה. כך למשל, הרווח שנפיק מהשקעה במניה מושפע ממצב החברה בה משקיעים, קצב צמיחתה, מיקומה בשוק מול מתחרותיה, מבנה המאזן, דו"ח רווח והפסד ותזרים המזומנים שלה ועוד. בנוסף, הרווח שנפיק מהשקעה במטבע זר תלוי בשער החליפין ובצפי לשינוי הריביות העתידיות ומצבן הכלכלי של המדינות.

בחירת ההשקעות התנודתיות המומלצת בדרך כלל הינה שילוב בין פיזור גיאוגרפי, פיזור של ענפי תעשיה, מסחר ושירותים ופיזור מטבעי. פיזור ההשקעה מאפשר למשקיע להינות מאי תלות בענף מסוים ומהאפשרות להקטין הפסדים במידה והבחירה לא הייתה מוצלחת. בנוסף, יכולים המשקיעים להתבסס על תחזיות והערכות המפורסמות על ידי גופי המחקר בבנקים ובתי ההשקעות ולהשקיע באיזורים ובענפים המסומנים על ידם כהשקעות המוצלחות הבאות. בחירת ההשקעות התנודתיות בתיק מבוססת על יכולתם ורצונם של המשקיעים להיחשף לסיכון והפסד.

קיימת אפשרות להשקיע באפיקים תנודתיים מאוד כגון מניות ואופציות הנהנות מחשיפה גבוהה לסיכון. מצד שני, אפשר להשקיע בקרנות נאמנות אג"חיות או אגרות חוב המדורגות נמוך כך שרמת הסיכון בהן נמוכה יחסית לרמת הסיכון שקיימת במניות.

מטרת החלק התנודתי בתיק ההשקעות, היא לאפשר למשקיעים להשיג תשואות גבוהות מאלה שהיו משיגים לו כל התיק היה מושקע בהשקעות סולידיות. בשיטה זו עיקר התיק יפיק תשואה סולידית נמוכה יחסית כפי שציינו לעיל בד בבד עם סיכון חלק קטן יותר של ההון המושקע.

תיק ההשקעות 85/15 בכמה מצבי שוק

נדגים את התנהגות תיק ההשקעות 85/15 בעזרת כמה מצבי שוק.

נניח שיש בידינו תיק נכסים פיננסי בשווי מיליון ש"ח המושקעים בשיטת 85/15. החלק הסולידי מושקע באגרות חוב בעלות דירוג גבוה וחלקו התנודתי מושקע בעיקר בתעודות סל המחקות את מדדי המניות המרכזיים בשוק ההון.

הערה חשובה: זוהי דוגמא בלבד ואין כאן המלצה ליצור תיק דומה.

כעת נראה מה יכול לקרות בתיק זה במצבי שוק הון משתנים. למען פשטות הדיון, נתעלם מהאינפלציה ונדבר על תשואות בהנחת אינפלציה אפס.

התנהגות תיק השקעות 85/15 בימים בהם שוק ההון נהנה מצמיחה ממוצעת

לאורך השנים הניב שוק ההון בממוצע כ %10 מדי שנה. בנוסף, הניבו האפיקים הסולידיים כ %2 לשנה.

ביצוע השקעות על פי שיטת 85/15 בהנחה כי יניב את אותן תשואות תביא לתוצאות הבאות:

תחילת שנה אלפי ש"ח סוף שנה אלפי ש"ח
%85 באפיקים הסולידיים 850 867
%15 באפיקים התנודתיים 150 165
סה"כ 1,000 1,032

במהלך השנה הניב תיק ההשקעות 32,000 ש"ח, זוהי תשואה של %3.2.

אם כך, תיק ההשקעות הבנוי בשיטת 85/15 הצליח ליהנות מתשואה עודפת בשיעור של %1.2 לשנה מעל התשואה באפיקים הסולידיים שהינה %2 בלבד. בדרך זו הצליחו אותם משקיעים להשיג תשואה הגבוהה בכ %50 מזו שהיו משיגים על תיק השקעות סולידי.

התנהגות תיק השקעות 85/15 בימי משבר

בימי משבר קשים, ראינו כי הבורסות יודעות ליפול בעשרות אחוזים. נניח לצורך הדוגמא משבר בו הבורסה יורדת ב %40 !!! תוך שנה. בימי משבר כאלה עלולים גם האפיקים הסולידיים לספוג ירידות במחירם ובמקביל להינות מעליית התשואות. לכן נניח שחלקו הסולידי של תיק ההשקעות סיפק תשואה של %4.

הנה תאור מצב התיק בתחילת השנה ובסופה :

תחילת שנה אלפי ש"ח סוף שנה אלפי ש"ח
%85 באפיקים הסולידיים 850 884
%15 באפיקים התנודתיים 150 90
סה"כ 1,000 974

במהלך השנה הפסיד התיק 26,000 ש"ח שהם תשואה שלילית של %2.6.

אם כך, תיק 85/15 הצליח במצב משברי, להפסיד אחוזים בודדים למרות נפילה של %40 בשוק ההון.
בדרך זו הצליחו המשקיעים לשמור על רוב כספם גם בימי המשבר.

כמובן שאין לעבור את היקף ההשקעה ולהגדיל את חלקו התנודתי מעבר ל %15 כיוון שאז ההפסדים גבוהים יותר. כך למשל בתיק 70/30 (כאשר ה-70 מייצג את האחוז המושקע בחלק הסולידי) היו המשקיעים מפסידים %9.2.

התנהגות תיק השקעות 85/15 בימי גאות

ומה קורה כאשר תיק 85/15 פוגש ימי גאות עליזים ?
נניח לצורך הדוגמא כי האפיקים התנודתיים יניבו תשואות חיוביות בשיעור של %20 וכי התשואות הסולידיות יהיו בשיעור של %2 לשנה.

הנה תוצאות ההשקעה בשנת גאות כאמור :

תחילת שנה אלפי ש"ח סוף שנה אלפי ש"ח
%85 באפיקים הסולידיים 850 867
%15 באפיקים התנודתיים 150 180
סה"כ 1,000 1,047

במהלך השנה הרוויח התיק 47,000 ש"ח וזוהי תשואה של %4.7.

אם כך, התיק המורכב ברובו מחלקים סולידיים, הצליח במצב זה ליהנות מתשואה עודפת יפה.

בדרך זו הצליחו המשקיעים להשיג תשואות גבוהות פי 2 מאשר היו משיגים אם התיק היה מושקע כולו באפיקים הסולידיים.

סיכום תיק השקעות 85/15

במאמר זה ראינו, כי הבחירה בתיק השקעות 85/15 מאפשרת למשקיעים, המחפשים שקט נפשי ושמירה מסוימת על הקרן, ליהנות מאפשרות לתשואה גבוהה מזו שאפשר להשיג באפיקים סולידיים. משקיעים אלה יכולים לבחור בתיק השקעות 85/15 מתוך הבנה שמצד אחד קיים בו סיכון וייתכנו הפסדים לקרן שהשקיעו ומצד שני יקבלו סיכוי לזכות בתשואה גבוהה במעט מזו שבאפיקים הסולידיים.

בנוסף, תיק 85/15 מהווה חלופה גם עבור הלקוחות חובבי הסיכון ומציעה אופן השקעה "עדין" יותר. אותם משקיעים, שבימים כתיקונם, משקיעים חלקים משמעותיים מנכסיהם הפיננסים בהשקעות תנודתיות, יכולים להימנע מחשיפה למלוא הסיכון על ידי הגבלת החלק המופנה להשקעות התנודתיות.

אין במאמר זה משום המלצה להשקיע בתיק השקעות 85/15 או כל תיק השקעות אחר. כתמיד, מומלץ לפני בחירת אסטרטגיית השקעה להיוועץ עם יועץ השקעות מוסמך.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן